“หมอพรเทพ” ลุยโรงเรียนช่วงเปิดเทอม แนะวิธีป้องกันไข้เลือดออกด้วยหลัก 5ป 1ข          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรมในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ให้ลดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมรณรงค์ให้นักเรียนร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงและลูกน้ำ โดยเน้นปฏิบัติตามหลัก 5ป 1ข ได้แก่ กิจกรรม 5 ป.ปราบยุงลาย (เปลี่ยน ปิด ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นประจำ) และ 1 ข. ขัดไข่ยุงลาย 

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2556) ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี  ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์สมัย  กังสวร  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี  นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  และนายภควัต ขันธหิรัญ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดโครงการ “รณรงค์โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในโรงเรียน เปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถานศึกษาและนักเรียน ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง   

 อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 พฤษภาคม 2556 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 35,150 ราย เสียชีวิต 40 ราย ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 3.1 เท่า  สำหรับกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 15-24 ปี (ร้อยละ 29.05) ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียนถึงร้อยละ 52.29  ส่วนกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยตายสูงสุด ยังเป็น 15-24 ปี (ร้อยละ 37.5) และในจำนวนนี้ก็อยู่ในกลุ่มนักเรียนเช่นกัน คือ ร้อยละ 57.5  ซึ่งพบว่าอัตราป่วยและอัตราป่วยตายสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยเรียน และผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นเด็กนักเรียน  โรงเรียนจึงเป็นสถานที่สำคัญที่จะต้องมีการป้องกันและควบคุมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง    

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้เร่งรัดและรณรงค์ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและลูกน้ำในช่วงนี้ เพราะข่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ เป็นช่วงที่ฝนกำลังตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณยุงเพิ่มอย่างรวดเร็ว  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ และประชาชนทุกคน ในการเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ทั้งในบ้านและพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ เป็นต้น โดยที่กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันโรคในสถานศึกษา เพราะหากได้มีการเตรียมการล่วงหน้าจะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเปิดภาคเรียน โรงเรียนทุกแห่งจึงต้องมีการเตรียมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง    

อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวต่อไปว่า  กรมควบคุมโรค  ได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ หรือกลวิธีที่จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นั่นก็คือหลัก 5ป 1ข ได้แก่ 5 ป.ปราบยุงลาย ได้แก่  ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่   เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน  เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง  ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย และ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย  สำหรับมาตรการ ๑ ข ก็คือ ขัดล้างไข่ยุงลาย ที่อาจติดอยู่กับภาชนะที่ใช้ใส่น้ำต่างๆ ภายในบ้านเรือน 

นอกจากนี้  ในแต่ละพื้นที่ยังมีการใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีนวัตกรรมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทรัพยากรและท่านผู้รู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ สำหรับนวัตกรรมเด่นในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี ได้แก่ โครงการสองศาสนา ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 17  ตำบลดอนฉิมพลี  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วย  นวัตกรรม ขัดไข่ ที่ขัดภาชนะเก็บน้ำที่ระดับน้ำลดลง ก่อนเติมน้ำครั้งใหม่ เพื่อกำจัดไข่ยุงที่ติดอยู่ข้างภาชนะและรอการฝักตัวเมื่อระดับน้ำในภาชนะเพิ่มขึ้น นวัตกรรม ไฟฉายขยายร่าง โดยการนำแผ่นซีดีเก่า มาประกอบเข้ากับดามจับและติดไฟฉายที่ด้าม  เมื่อต้องการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จะนำแผ่นซีดี จุ่มลงในภาชนะนั้น เปิดไฟฉาย เมื่อแสงจากไฟฉาย ไปกระทบกับแผ่นซีดีในน้ำ จะเกิดแสงสะท้อนขึ้น ทำให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายไม่คาดเคลื่อน  และนวัตกรรม “ขวดพลาสติกพิชิตยุง” ที่สามารถดักจับลูกน้ำยุงลาย และขังยุงลายไว้ให้ตายไปเอง เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ในหมู่บ้านมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและตัวเต็มวัยได้  

ส่วนทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ก็ได้มีการนำเสนอบูทนิทรรศการผลงานมาแบ่งปันเช่นกัน อาทิ ทรายตะไคร้หอมไล่ยุง กับดักยุง กิจกรรมการให้ความรู้ถามตอบชิงรางวัล โดยเป็นการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศรีราชา โรงพยาบาลแหลมฉบัง รวมทั้งการจัดแสดงบูธจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเกมส์ ทายปัญหาชิงรางวัล รวมทั้งการแสวงหาอาสาสมัครน้อยในกิจกรรมเข้าฐาน 5 ป 1 ข และมีการสำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนด้วย 

         ในโอกาสนี้ ขอแนะนำประชาชน หากท่านใดมีอาการป่วยมีไข้ กินยาลดไข้แล้วไข้ยังลอยไม่ลด 2-3 วัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดเมื่อยตามร่างกาย  ซึ่งเป็นอาการเบื้องต้นของไข้เลือดออก  ไม่ต้องรอให้เกิดจุดเลือดใต้ผิวหนัง ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดตรวจ ก่อนที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการช็อกและเสียชีวิต และหลังการรักษาโรคไข้เลือดออกแล้ว ช่วงที่ไข้ลดลงในวันที่ 3-4 หากผู้ป่วยซึมลง กินอาหารดื่มน้ำไม่ได้ให้รีบกลับมาหาแพทย์เพื่อรักษาให้ทันท่วงที  หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮ็อตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0 2590 3333” อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวปิดท้าย


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สำนักงานเลขานุการกรม กรมคร. 
[พฤษภาคม พุธ 29,พ.ศ 2556 15:56:15] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |