“สธ.” จับมือ 3 มหาวิทยาลัยร่วมผลิตแพทย์ 5 รุ่น กว่า 1,000 คน ดูแลประชาชนในชนบท


      วันนี้(1 พฤษภาคม 2556)ที่ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยตั้งเป้าผลิตแพทย์ 5 รุ่น เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560 รวม 1,170 คน  เพื่อเติมเต็มแพทย์ในระบบและกระจายแพทย์สู่ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเสมอภาคการบริการทางสังคม

             นายแพทย์ประดิษฐกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้แพทย์ไหลออกจากระบบ ทั้งการลาศึกษาต่อ การลาออกเพื่อประกอบอาชีพอิสระ และปัญหาทางสุขภาพ เฉลี่ยปีละ 500 คน กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ได้จัดทำโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย  โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เห็นชอบอนุมัติในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2560 เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มจากระบบปกติอีก 9,039 คน ประกอบด้วยการผลิตจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของกระทรวงศึกษาธิการ 4,038 คน และการผลิตจากโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม ของกระทรวงสาธารณสุข 5,001 คน ใช้งบประมาณในการผลิตแพทย์ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น 41,000 ล้านบาท เพื่อให้สามารถรองรับการขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯอยู่ระหว่างดำเนินการการปรับระบบบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ โดยแบ่งเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ มีการใช้ทรัพยากรทั้งคน เครื่องมือร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว คิวรอรักษาไม่นาน  

          ทางด้านนายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า สำหรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของกระทรวงสาธารณสุขเป็นความร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 14 แห่ง เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา โดยการคัดเลือกนักเรียนจากพื้นที่ชนบท  รับทุนกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเรียนแพทย์เป็นเวลา 6 ปี และมีสัญญาผูกพันให้กลับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดในพื้นที่ หลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี โดยการจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ส่วนชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจากเดิมมี 34 แห่ง และปัจจุบันมี 37 แห่ง จนถึงขณะนี้มีแพทย์จบจากโครงการนี้ไปแล้ว 3,921 คน    

          ทั้งนี้ ตามความร่วมมือครั้งนี้  จะเริ่มรับนักศึกษาแพทย์เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยพะเยารับรวม 270 คน มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี 720 คน และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 180 คน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกเพิ่มเป็นสถานที่ฝึกงานภาคคลินิก 4 แห่ง คือรพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รพ.พะเยา จ.พะเยา  รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ และรพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ คือในพ.ศ. 2566 จะมีแพทย์ที่จบจากโครงการนี้เข้าในระบบบริการของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 5,001 คน ทำให้ภาพรวมสัดส่วนการดูแลของแพทย์ต่อประชาชนดีขึ้น ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1,500 คน จากเดิม 1 ต่อ 4,837 คน  

******************   1 พฤษภาคม 2556


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[พฤษภาคม พุธ 1,พ.ศ 2556 13:42:21] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |