โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองปี2555นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แสดงความยินดีแก่โรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ปี 2555 ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการสาธารณสุข ให้จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง ๕ ปี เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมดำเนินงาน รวมตัวเป็นชมรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขอันจะส่งผลให้แม่ – ลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ และการคลอด ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย มีระดับเชาว์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั้งนี้ กรมอนามัยได้มอบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ที่ได้รับประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่โรงพยาบาลชุมชนได้ผ่านการประเมินรับรองต่อเนื่องมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการได้ผ่านการประเมินข้างต้นจำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ ๑โรงพยาบาลบางจาก ๒.โรงพยาบาลบางบ่อ ๓.โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - _MG_0621.JPG ]
แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[พฤษภาคม พุธ 1,พ.ศ 2556 11:21:19] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |