สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี ๒๕๕๖      

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ในระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมพระบารมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

     

     ในปี  ๒๕๕๖ นี้  จังหวัดนราธิวาสมีบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการใหม่   จำนวนทั้งสิ้น  ๙๗ คน  ซึ่งประกอบด้วยหลายวิชาชีพ  ดังนั้น จึงได้มีการจัดปฐมนิเทศและอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายของภาครัฐได้ รวมถึงการมีความสุขและความปลอดภัยในการทำงาน  โดยมี นายแพทย์จรัญ  จันทมัตตุการ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส) เป็นประธาน และให้โอวาทแก่บุคลากรสาธารณสุขข้าราชการบรรจุใหม่ในครั้งนี้

       

     


แหล่งข่าวโดย » ฝ่ายสุขภาพภาคประชาชน และสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สสจ.นธ. 
[เมษายน พฤหัสบดี 4,พ.ศ 2556 00:14:05] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |