นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 8 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ รพ.นครพนม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นพ.พีระ อารีรัตน์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม  นพ.สมคิด  สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม  หัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจาก รพท.  รพช.  สสอ.  ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  ต้อนรับ  คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  นำโดย นพ.สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย  ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข  เครือข่ายบริการที่ 8   ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง  สาธารณสุขนิเทศ  กระทรวงสาธารณสุข  เครือข่ายบริการที่ 8  ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  รอบที่  1  และการตรวจราชการแบบบูรณาการ  รอบติดตามความก้าวหน้า (Progress  review)  ณ  ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์  โรงพยาบาลนครพนม

 


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มีนาคม พฤหัสบดี 14,พ.ศ 2556 16:04:44] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |