ครบรอบ 61 ปี กรมอนามัยเดินหน้าสานต่องานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรับAEC    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมอนามัยครบ 61 ปี สานต่องานด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุ รวมทั้งการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     วันนี้ (12 มีนาคม 2556) นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัยครบ 61 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มีนาคมของทุกปี ว่า สำหรับในปี2556 กรมอนามัยครบรอบ 61 ปี ได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุ รวมทั้งการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งภารกิจที่สำคัญที่สุด คือ 1)โครงการพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชดำริพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน เช่น โครงการฟันเทียมพระราชทาน ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2548 จนถึงปัจจุบัน ใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุแล้วประมาณ 3 แสนราย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีมากยิ่งขึ้น 2) โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ที่เน้นส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ จนถึงการพัฒนาโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 3) โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 2 ทศวรรษ สนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีน น้ำเสริมไอโอดีน ให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน และให้บริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 4) โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 10 ลุ่มน้ำ ใน 6 จังหวัดของประเทศ

     นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยยังมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ 1) โครงการ Every Woman Every Child (EWEC) ซึ่งเป็นโครงการที่ประเทศไทยให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติ  เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็ก ลดอัตราเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และปรับปรุงระบบสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพของสตรี รวมถึงการสนับสนุนให้ยาต้านไวรัสแก่มารดาที่ติดเชื้อHIV 2) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยสมุดสีชมพู 5 ภาษา กรมอนามัยได้มีการปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูฉบับใหม่ ให้มี 5 ภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ พม่า มลายูท้องถิ่น และกัมพูชา เพื่อให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยได้ใช้ โดยเป็นคู่มือพ่อแม่ในการดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ 3) โครงการลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก 4) การดำเนินงานเพื่อให้สตรีไทยสุขภาพดี (Healthy Women) 5) การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา. เพื่อลดอัตราการป่วย และเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ “มหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮูป” บันทึกสถิติโลก

      “นอกจากนี้ ในอนาคต กรมอนามัยได้ดำเนินการ และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ อาทิ 1) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการเตรียมความพร้อมด้วยการผลักดันอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว โดยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ชะลอการเกิดโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ให้ได้รับการดูแลรักษาโรคและลดภาวะแทรกซ้อน 2) การเฝ้าระวังปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้โรงพยาบาลมีคลินิกวัยรุ่นที่เป็นมิตร ประสานกับทางโรงเรียน และมหาวิทยาลัยให้สร้างความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น เช่น จัดทำหลักสูตรการอนามัยการเจริญพันธุ์  สอนเพศศึกษา ให้จังหวัดมีการบูรณาการแผนร่วมกับอำเภอและชุมชนในการป้องกันปัญหาดังกล่าว และท้ายสุด คือ การเสริมสร้างครอบครัวให้มีความรู้และพูดคุยเรื่องเพศกับลูกได้  3).การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดทำมาตรการส่งเสริมครัวไทยเป็นครัวโลก ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ด้วยการรับรองมาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) ตลาดสด น่าซื้อ ตลาดนัด น่าซื้อ ฯลฯ และพัฒนาส้วมสาธารณะให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ป้องกันการเกิดโรคติดต่อจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค” อธิบดี      กรมอนามัย กล่าวในที่สุด

                                                                                                                                                                                                                กลุ่มสื่อสารองค์กร/12 มีนาคม 2556

 


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมอนามัย 
[มีนาคม อังคาร 12,พ.ศ 2556 15:25:21] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |