สาธารณสุขแม่ฮ่องสอนอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม 70 หมู่บ้าน 

         วันที่ 11 มีนาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมอสม.เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)ในระดับหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเคียงดอย รีสอร์ท ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนโดยมี นางสาวเพ็ญพิศ เล่าเรียนดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ที่อยู่ประจำศูนย์ ศสมช.ให้มีความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพ และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานและชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
       
          นส.เพ็ญพิศ เล่าเรียนดี กล่าวว่า ในปีนี้ได้จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนพื้นที่ห่างไกล จำนวน 70 แห่ง ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดำเนินการในชุมชนโดย อสม. และเป็นศูนย์ประสานงานเชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ทั้งนี้ได้ จัดอบรม อสม.เชี่ยวชาญปฏิบัติงานใน ศสมช. แห่งละ 1 คน รวม 70 คน โดยอบรมภาคทฤษฎี 5 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2556 และฝึกภาคสนาม จำนวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 18 -29 มีนาคม 2556 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพี่เลี้ยงที่กำหนดไว้ ซึ่งการจัดสร้าง ศสมช.โดยมีส่วนร่วมของชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ และฝึกอบรมจากงบพัฒนาจังหวัด และได้รับการสนับสนุนวัสดุในการฝึกอบรม คู่มือการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          นส. เพ็ญพิศ กล่าวต่อว่า ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ยังพบการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก โรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง อุจจาระร่วง และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการด้อยโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพของสถานบริการของรัฐ เช่น การไม่ได้รับบริการดูแลฝากครรภ์ การคลอด ภาวะทุพโภชนาการ รวมถึงบริการวัคซีนในเด็ก และ ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยต่างๆ ทั้งสภาพการคมนาคมเข้าถึงยากลำบาก การแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเชิงรุกเข้าไปแก้ไขปัญหาถึงพื้นที่ การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในหมู่บ้าน โดยมี อสม.เป็นผู้ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยโรคง่ายๆ ให้คำแนะนำการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่ง อสม.จะต้องมีความรู้ด้านวิชาการ ได้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความชำนาญเพื่อนำความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ไปดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้าน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
 

แหล่งข่าวโดย » ประชาสัมพันธ์ สสจ.แม่ฮ่องสอน 
[มีนาคม จันทร์ 11,พ.ศ 2556 13:17:50] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |