สสจ.จันทบุรี จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่สมาคมอาเซียน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาธารณสุข ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลชุมชนเพื่อการสื่อสาร จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา จำนวน ๑๘ ชั่วโมง การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกทักษะจากสื่อหลายรูปแบบ เช่น การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง การฝึกเน้นเสียง การฝึกการฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษา การอ่านคำที่คล้องจองกัน การจำลองสถานการณ์สมมุติ เป็นต้น ซึ่งความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในการดำเนินงาน   เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   เพื่อรองรับการเข้าสู่สมาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานขับรถยนต์

แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ.จันทบุรี 
[กุมภาพันธ์ อังคาร 26,พ.ศ 2556 09:19:39] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |