สสจ.นครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ปี ๒๕๕๖


สสจ.นครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ปี ๒๕๕๖

                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนามาตรฐาน อย.น้อย สู่การแก้ไขปัญหาอาหารปลอดภัยในโรงเรียน การตรวจสอบโฆษณาอาหารและยาเกินจริง และการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ผลการอบรม นักเรียนแกนนำ อย.น้อย มีความรู้เพิ่มขึ้น และจะมีการตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม เพื่อค้นหาโรงเรียนสุดยอด อย.น้อยต่อไป
                    นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี นพ.วิรัช ชีวเรืองโรจน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการอบรม
                    การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย ครู และนักเรียนจากโรงเรียนแกนนำ อย.น้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ขยายโอกาส และมัธยมศึกษา รวม ๓๖ แห่ง รูปแบบการอบรมเป็นแบบการบรรยาย และการศึกษาความรู้ตามฐานปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบฉลากอาหาร ยา เครื่องสำอาง การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร การตรวจสอบโฆษณาเกินจริง การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดี และศูนย์รับแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย ในโรงเรียน ซึ่งภายหลังการอบรมพบว่านักเรียน อย.น้อย มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post – test)
                    การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อย.น้อย จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้เน้นนโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การบริหารจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อลดโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน การส่งเสริมโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ การส่งเสริมนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี และการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งภายหลังการอบรมจะมีการตรวจประเมินเพื่อประกวดมาตรฐานการดำเนินงาน อย.น้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน อย.น้อย ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๗ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์มาตรฐานของจังหวัดนครพนมจำนวน ๓ เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้ง โครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพและการประกวดเรียงความ ซึ่งจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้โรงเรียน อย.น้อยผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้โรงเรียนสุดยอด อย.น้อยที่เป็นต้นแบบของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน นพ.พีระกล่าวในที่สุด

ข่าวลำดับที่ ๑๙ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
(กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข)


แหล่งข่าวโดย » สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
[กุมภาพันธ์ อังคาร 19,พ.ศ 2556 16:29:19] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |