สธ. เดินสายใต้ แจงความคืบหน้าบรรจุลูกจ้างชั่วคราวกว่า 100,000 คน เป็นพนักงาน กสธ.


                กระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนกว่า 100,000 คน  เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความมั่นคงในอาชีพ มีสิทธิสวัสดิการใกล้เคียงกับข้าราชการ คาดจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ 

เช้าวันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2556) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิกสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 400 คน   เพื่อชี้แจงมาตรการบริหารจัดการกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความเสถียรภาพ
 
นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุข ได้วางยุทธศาสตร์กำลังคน       ด้านสุขภาพสุขภาพ ให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนโครงสร้างการจัดระบบบริการสุขภาพ และแผนพัฒนา          ตามระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Service plan) ซึ่งมี 12 เครือข่าย ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ได้              รับค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีความมั่นคงในอาชีพ ตามยุทธศาสตร์นี้นอกจากจะมี กำลังคนที่เป็นข้าราชการแล้ว ยังมีการจ้างงานรูปแบบใหม่ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรียกว่า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในปีนี้ และสายงานสนับสนุนอื่นๆ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามถือปฏิบัติได้ทันที ซึ่งระบบนี้จะช่วยบริหารกำลังคนด้านสุขภาพได้อย่างสมเหตุสมผล 
 
                นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีอัตรากำลังคนทั้งหมด 362,860 คน     เป็นข้าราชการ 183,624 คน ที่เหลือ 179,23 คน เป็นลูกจ้างชั่วคราวทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน  พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ การวางมาตรการรองรับเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและความมั่นคงในอาชีพ  โดยพัฒนาระบบการจ้างงานแนวใหม่ที่เรียกว่าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสืออย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังได้รับหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการแล้ว จะออกระเบียบว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงการคลังต่อไป 
 
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ระเบียบว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบ่งพนักงานออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป มี 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.กลุ่มเทคนิคบริการ และบริหารทั่วไป 2.กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 3.กลุ่มเชี่ยวชาญ และประเภทพิเศษ ได้แก่ กลุ่มที่ต้องใช้ความสามารถสูง และเป็นความจำเป็นของหน่วยงาน จะได้รับค่าจ้างสูงกว่าข้าราชการ 1.2เท่า พิจารณาเลื่อนค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง ในวงเงินร้อยละ 6    ต่อปีเท่าข้าราชการ มีสิทธิการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ที่สำคัญมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานฯ พร้อมทั้ง       จัดเต็มสิทธิสวัสดิการต่างๆ ทั้งค่ารักษาพยาบาลตัวเองและทายาทสายตรง สิทธิการกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย
 
*****************************    9 กุมภาพันธ์ 2556

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[กุมภาพันธ์ เสาร์ 9,พ.ศ 2556 10:33:42] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |