อย. ลงพื้นที่โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จ.หนองคาย นำสื่อศึกษากิจกรรมนักเรียน อย. น้อย ชนะเลิศโหวตอันดับ 1 ของจังหวัด


 

          อย. เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้นักเรียน อย. น้อยทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจโฆษณา ตรวจสารอันตรายในเครื่องสำอาง การใช้ยาอย่างปลอดภัย  เพื่อคุ้มครองตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมรุดนำสื่อเยี่ยมชมกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จของนักเรียน อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จ.หนองคาย ที่นักเรียนสามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการนำเสนอกิจกรรม อย.น้อย และการจัดนิทรรศการในระดับจังหวัด
          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อย มาตั้งแต่ปี 2545 โดยปัจจุบันมีนักเรียนเป็นสมาชิก อย. น้อย ประมาณ 200,000 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 3,221 โรงเรียน และได้ขยายผลไปยังโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศในลักษณะ “อย.น้อย สอนน้อง” จำนวน 3,059 โรงเรียนในทุกจังหวัด ซึ่งโครงการ อย. น้อย นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น โดยได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนในการร่วมมือกันรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน จนขยายผลไปสู่การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในครอบครัวและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน อย. น้อย ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอางอย่างปลอดภัย จะได้นำความรู้นั้นไปเผยแพร่ยังครอบครัวและชุมชน อย.  จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ส่งวิทยากรไปให้ข้อมูลสาระความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งให้นักเรียนและคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้คณะสื่อมวลชนได้สัมผัสกิจกรรมของนักเรียนในจังหวัดหนองคายที่เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย อย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 24 มกราคม 2556 อย. จึงได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานกิจกรรม อย. น้อย ณ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตั้งอยู่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรม อย.น้อย ในปี 2551 – 2553  รวมทั้งยังได้รับรางวัลจัดนิทรรศการชนะเลิศอันดับ 1 ในปี 2553 และรางวัลโหวตอันดับ 1 ในการนำเสนอกิจกรรม อย.น้อยของจังหวัดหนองคาย เมื่อปี 2553นอกจากนี้ ยังเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม และจะได้รับป้ายรับรองโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยมจาก อย.ต่อไป ปัจจุบันมีสมาชิกแกนนำ อย. น้อย จำนวน 35 คน และสมาชิกชมรม อย.น้อย อีก 240 คน  ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนทุกห้องเรียน โดยผลงานของนักเรียน อย.น้อย ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมการตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร การตรวจฉลากอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย การตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการลดการบริโภคน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบในโรงเรียน โครงการสมุนไพรอาหารและยาเพื่อสุขภาพ โครงการพี่สอนน้องสู่โรงเรียนเครือข่าย อีกทั้งนักเรียน อย.น้อย ยังจัดรณรงค์เผยแพร่ความรู้และเดินรณรงค์แจกแผ่นพับให้ความรู้ในชุมชนด้วย
             เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า   อย. จะสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน อย.น้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้สามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง ซึ่ง อย .จะเดินหน้าขยายโครงการ อย. น้อยอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตอีกไม่นานเราจะมี อย. น้อย อยู่ทุกตำบล เกิดเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้มแข็งครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ 

แหล่งข่าวโดย » กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. 
[มกราคม พฤหัสบดี 24,พ.ศ 2556 15:44:27] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |