โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ STEMIเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2556 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ STEMI โดยมีนายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมาเข้าประชุม เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดูแลผู้ป่วยและการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยSTEMI ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบส่งต่อบริการทั้งการส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพเหนือกว่า และส่งกลับไปยังหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อการดูต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้ถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐานการรักษา
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
[มกราคม ศุกร์ 11,พ.ศ 2556 15:41:15] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |