รพ.นครพนม จัดประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์ในระดับปฎิบัติการที่มีประสิทธิภาพ"เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 รพ.นครพนม จัดประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์ในระดับปฎิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์สาธารณภัย (อุทกภัย อุบัติเหตุทางถนน) ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 โดยมี นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการ รพ.นครพนม เป็นประธานในพิธิเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ หลังจากนั้น อาจารย์ประภาวี วงษ์บุตรศรี และนาวาอากาศตรี เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำเสนอการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ในระดับปฎิบัติการในสถานการณ์สาธารณภัย (อุทกภัย) และในภาคบ่าย พ.ต.ท.ธรรมรัตน์ พงศ์เพ็งธรรม นวท.(สว3) หน.พฐ.จว.นครพนมและคณะ บรรยาย เรื่อง การรักษาสถานที่เกิดเหตุและการพิมพ์มือศพ หลังจากนั้น นพ.สุวัตน์ คูสกุล รองผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์ ได้บรรยายในหัวข้อ “ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ และเป้าหมายที่ท้าทายปีใหม่ 2556 และนางทิพย์วิภา สังข์อินทร์ หัวหน้างานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ได้บรรยาย เรื่อง การรายงานและการบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกค่าตอบแทนการปฎิบัติงานหน่วยกู้ชีพ โดยซ้อมแผนบนโต๊ะในสถานการณ์สมมติสาธารณภัยเขตอำเภอเมืองนครพนม จากทีมวิทยากร จาก ปภ.จังหวัดนครพนม /นรข/ตำรวจภูธรนครพนม/รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง/สถานีตำรวจน้ำ/รพ.นครพนม/หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเครือข่าย นพ.2/จทบ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง โดยการสัมมนา ฯ ในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยจาก อบต.ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครพนม ประมาณ 300 คน

 

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[ธันวาคม ศุกร์ 21,พ.ศ 2555 13:52:56] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |