สำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดลงทะเบียนต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาสิทธิว่างสำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


สำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
จัดลงทะเบียนต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาสิทธิว่าง


                    สำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดระบบลงทะเบียนต่อเนื่องทันที ให้กับประชาชนที่หมดสิทธิจากประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ เพื่อไม่ให้เป็นสิทธิว่าง ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนได้รับสิทธิ ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความครอบคลุมสิทธิประกันสุขภาพตามมติของ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
                    นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิว่างซึ่งหมายถึงคนไทยที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแต่ไม่ได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเด็กเกิดใหม่จนถึงอายุ ๕ ปี และกลุ่มวัยทำงาน ปัจจุบันยังมีประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ซึ่งมีอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และกลุ่มที่หมดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้แก่ บุตรของข้าราชการที่อายุเกิน ๒๐ ปี และข้าราชการรวมถึงครอบครัวของข้าราชการที่พ้นสภาพโดยการรับบำเหน็จ ประชากรทั้ง ๒ กลุ่มนี้จะกลายเป็นสิทธิว่าง ซึ่งในส่วนที่ไปลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็สามารถใช้สิทธินี้ได้ตามปกติ ทั้งนี้มีกลุ่มที่เป็นปัญหา คือ กลุ่มที่หมดสิทธิเดิมแต่ไม่ไปลงทะเบียนใช้สิทธิใหม่ โดยกลุ่มนี้ถ้าหมดสิทธิจากประกันสังคมและไม่ได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งจะถือเป็นสิทธิว่างนั้น ทั้งประเทศมีประมาณเดือนละ ๘๐,๐๐๐ ราย ขณะที่กลุ่มที่หมดสิทธิข้าราชการและกลายเป็นสิทธิว่างมีประมาณเดือนละ ๘,๐๐ๆ ราย
                    ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เสียสิทธิในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้ใช้วิธีการลงทะเบียนต่อเนื่องให้ โดยกลุ่มที่หมดสิทธิจากประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะดำเนินการลงทะเบียนแทนเพื่อให้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นการชั่วคราวก่อน ทั้งนี้หน่วยบริการที่สปสช.ลงทะเบียนแทนให้นั้น อาจไม่ตรงกับพื้นที่ที่ผู้มีสิทธิอาศัยอยู่จริง ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนหน่วยบริการได้ ซึ่งวิธีนี้จะส่งผลดีต่อประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับสิทธิรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้โรงพยาบาลทุกแห่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. ๑๓๓๐ข่าว

ลำดับที่ ๑๑๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
(กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
โทร ๐๔๒-๕๑๕๘๗๖   หรือ สายด่วน ๑๓๓๐


แหล่งข่าวโดย » สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
[พฤศจิกายน อังคาร 20,พ.ศ 2555 13:46:48] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |