สสจ.กาฬสินธุ์ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสสจ.กาฬสินธุ์ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
         
 เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ และ อสม.
เข้าร่วมงานในการจัดประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดเลือก อสม.ที่มีความรู้ความสามารถ และผลงานเด่น
ตรงกับความต้องการ ของแต่ละสาขาที่จัดประกวด เพื่อค้นหาตัวแทนของจังหวัด และส่งเข้าประกวดในระดับเขตต่อไป
โดยได้แบ่งการประกวดออกเป็น 10 สาขา คือ
          - สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
          - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
          - สาขาสุขภาพจิตในชุมชน
          - สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
          - สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)
          - สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
          - สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
          - สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
          - สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
          - สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว


แหล่งข่าวโดย » สสจ.กาฬสินธุ์ 
[พฤศจิกายน ศุกร์ 16,พ.ศ 2555 14:54:23] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |