สสจ.นครพนม สรุปสถานการณ์การดำเนินงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕


สสจ.นครพนม สรุปสถานการณ์การดำเนินงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

                              นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้มีการพัฒนา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยขับเคลื่อนเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการใน สถานบริการของรัฐ ภาพรวมผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก ร้อยละ ๓๗.๐๓ ผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ ๓๑.๔๘ ผ่านเกณฑ์ ระดับมาตรฐาน ร้อยละ ๒๒.๘๔ ประชาชนที่มารับบริการผู้ป่วยนอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ ๙.๔๗ มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ในสถานบริการโรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ ๓.๒๐ โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ ๐.๗๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ ๒.๓๑ มีบุคลากรแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์(ปริญญาตรี)ในโรงพยาบาล จำนวน ๑๑ คน ครอบคลุมร้อยละ ๙๐.๙๑ของโรงพยาบาลทั้งหมด และรพสต. จำนวน ๗ คน ครอบคลุม ร้อยละ๔.๖๑ ของจำนวนรพ.สต.ทั้งหมด เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทยใน รพ. จำนวน ๕ คน และรพสต. จำนวน ๖ คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๓๐/๓๗๒ ชั่วโมง) จำนวน ๑๑๕ คน ภาพรวมมีบุคลากรให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการของรัฐ จำนวน ๑๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๕ ของสถานบริการของรัฐทั้งหมด มีการกำหนดกรอบรายการยาสมุนไพรในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน และมีการใช้ยาสมุนไพรใช้ในสถานบริการไม่น้อยกว่า ๒๐ รายการ ได้แก่ โรงพยาบาลนครพนม เรณูนคร โพนสวรรค์ และโรงพยาบาลนาแก ร้อยละ ๓๖.๓๖ ของโรงพยาบาลทั้งหมด มีรายการยาสมุนไพรในสถานบริการ อย่างน้อย๑๐ รายการขึ้นไป จำนวน ๗ แห่ง ร้อยละ ๖๓.๖๔ ของโรงพยาบาลทั้งหมด
                     สำหรับภาคีเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ข้อมูลหมอพื้นบ้าน ณ ปัจจุบัน ที่ขึ้นทะเบียนกับนายทะเบียนจังหวัด จำนวน ๖๒๙ คน เป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทย จำนวน ๑ คน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นายทะเบียนจังหวัดจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรับรองหมอพื้นบ้านภายใต้ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๕๔
                     นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ กล่าวต่อไปอีกว่า ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการพัฒนามาตรฐาน การจัดบริการ และการให้บริการผู้ป่วยในสถานบริการ
                   แนวทางการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีดังนี้
                   ๑.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
                   ๒.การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
                   ๓.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เชื่อมโยงหลักประกันสุขภาพ
                   ๔.ส่งเสริมและสนับสนุน รวบรวม อนุรักษ์ เฝ้าระวัง คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร
                   ความคาดหวังและสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
                    ๑.หน่วยบริการมีคณะทำงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
                    ๒.มีแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานบริการและในชุมชน
                    ๓.หน่วยบริการมีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่อง
                    ๔.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
                    ๕.มีการส่งเสริมและสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
                    ๖.มีสถานบริการต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างน้อย อำเภอละ ๑ แห่งต่อปี


แหล่งข่าวโดย » สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
[ตุลาคม ศุกร์ 26,พ.ศ 2555 15:01:02] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |