สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐

                         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัด นครพนม ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณา(ร่าง)ระบบวัดผล และระบบปฏิบัติการ โดยมีนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
                 นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดย (ร่าง)ทิศทางขององค์กร วิสัยทัศน์ (Vision) คือ “ชาวนครพนมสุขภาพดี มีระบบบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการมีคุณภาพ” พันธกิจ (Mission) ๔ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Goal) ทั้งหมด ๙ เป้าประสงค์ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำ(ร่าง)ระบบวัดผล ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน
                 ในวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม โดยมี ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา(ร่าง)ระบบวัดผล และระบบปฏิบัติการ โดยระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ
                 จากการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ทั้ง ๒ ครั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมจะเริ่มจัดทำแผนงานโครงการและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดแนวทาง การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการแผนในทุกระดับเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป.

 


ข่าวลำดับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)แหล่งข่าวโดย » สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  
[ตุลาคม พฤหัสบดี 11,พ.ศ 2555 11:13:09] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |