คนมหาสารคามอ่อนหวานและการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข


คนมหาสารคามอ่อนหวานและการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข ที่โรงแรมตักสิลา นายสุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประกวดการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) “โรงเรียนลดหวาน ลดฟันผุ” โครงการคนมหาสารคามอ่อนหวาน และการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข โครงการประกวดการดำเนินงานทันตสุขภาพในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ให้นักเรียน ประชาชนรู้เท่าทันปัญหาสุขภาพในช่องปาก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง เหมาะสม กินหวานให้พอดีกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน (คือไม่เกินวันละ ๖ ช้อนชา) รวมถึงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ในชุมชน อันจะส่งผลทำให้ลดโรคฟันผุ โรคอ้วน โรคเบาหวานได้ ทั้งนี้การประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข มีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) สามารถดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนให้ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างเป็นรูปธรรม โดยการตรวจฟันอย่างง่ายและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเด็กและผู้สูงอายุได้ นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ทั้งหมด ๑๐ รางวัล ซึ่งรางวัลที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษาคือผลงานเรื่อง ลดหวานลดฟันผุ เจ้าของผลงานได้แก่เด็กหญิงนันทิดา สารสวัสดิ์ เด็กหญิงปนิดา นันคำ เด็กหญิงกฤตพร แสนบุตร โรงเรียนบ้านดอนสันติ อำเภอโกสุมพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓ รางวัลที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษาคือผลงานเรื่อง ฟ.ฟันสะอาดจัง เจ้าของผลงานคือ นางสาวธัญญลักษณ์ ตรีเดช นางสาวสุธิตา รักพวง นายจักรี ดีเจริญ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม อำเภอเชียงยืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูอนามัย นักเรียน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตบุคลากร รวม ๔๐๐ คนจากทุกอำเภอ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายสมหมาย วงศ์บุตร รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การประกวดในวันนี้ โดยการนำเสนอและการจัดนิทรรศการ นอกจากจะได้ ผลการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ของ “โรงเรียนลดหวาน ลดฟันผุ” แล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนทำงานส่งเสริมด้านสุขภาพช่องปากด้วย ทพญ. นวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า อสม.เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข จะช่วยตรวจฟันแก่กลุ่มเด็กที่มารับการชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง ในชุมชน/หมู่บ้าน คัดกรองโรคฟันผุ และให้คำแนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขภาพช่องปากดี ๕ ข้อได้แก่ การกินอาหารที่เหมาะสม การทำความสะอาดช่องปากทุกครั้งหลังอาหารและก่อนนอน การใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์แปรงฟันอย่างน้อย ๒ นาที การแปรงฟันซ้ำให้กับบุตรหลานตั้งแต่มีฟันขึ้นจนถึงอายุ ๗ ปี และการตรวจฟันด้วยตนเองหรือไปพบหมอฟันทุก ๖ เดือน ทั้งนี้เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชนชาวมหาสารคาม นวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ ข่าว/พิมพ์
แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[กันยายน พฤหัสบดี 13,พ.ศ 2555 10:04:58] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |