โรงพยาบาลสระบุรีรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานีคุณวิไลวรรณ  โพธิ์สีทอง  หัวหน้าพยาบาล กล่าวต้อนรับ

คณะศึกษาดูงาน ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารการพยาบาล

วิทยากร คุณสมศิริ  พันธุ์ศักดิ์ศิริ นักวิชาการสถิติชำนาญการ

และคุณจิตรา  แก่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นำเสนอเรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสุมาลี  จักรไพศาล พยาบาลวิชาชีพนำนาญการพิเศษ

นำเสนอเรื่อง การจำแนกผู้ป่วยฉุกเฉิน

คุณดุษณี  สมบุรุษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นำเสนอเรื่อง การดูแลแผลออสโตมีย์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555   ณ ห้องประชุมลดาวัลย์


แหล่งข่าวโดย » ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสระบุรี 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 19,พ.ศ 2555 09:59:05] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |