สธ.จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONEงานมหกรรมเฉลิมฉลอง  10 ปี TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี และการต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 

วันที่  21  มิถุนายน  2555  ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

               จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อพิษ ภัยยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติด และเน้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวด เร็วมีภูมิต้านทานและมีทักษะชีวิต  มีระบบเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาชมรมให้ต่อเนื่อง คือ การจัดการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในภูมิภาคทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งจะมีการประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2555     ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดเพชรบุรี  ได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้เดินทางมาเก็บคะแนนในพื้นที่ รอบแรก ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ เหล่ากาชาดจังหวัด และโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ซึ่งเป็นสถานศึกษาพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ส่วนในรอบ 2 ไปร่วมการแข่งขันที่ ศูนย์อิมแพค เมืองทองธานี  ในวันที่ 13 – 15  กรกฎาคม  2555

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE   ประจำปี 2555 ประกอบด้วย
นายชัยชาญ   ช่วยโพธิ์กลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุวิชาญ  รักษ์รตนากร    สำนักงาน ป.ส.ส.
นางกัญญารัตน์   จิรจินดา   สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวพยุง  ลาวิณห์    สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร
นางสาวสตรีรัตน์    รุจิระชาคร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต (เลขานุการ)
 
รายชื่อผู้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE
ดร.วินัย   บัวประดิษฐ์      ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายบัญชา    ค้าของ         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
พ.ต.อ.ปิยะ  สุขประเสริฐ     รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
นายบรรเทิง      นวมภักดี    ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
[มิถุนายน พฤหัสบดี 21,พ.ศ 2555 16:22:36] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |