อย.เสนอ Primary GMP เข้า ครม. ผลักดัน อาหารแปรรูปของฝากทั่วไทยได้มาตรฐาน            วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จะนำเสนอเรื่องมาตรการควบคุมสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) เข้าคณะรัฐมนตรีทราบในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 นี้ โดยให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร ด้วยปัจจุบันอาหารทั่วไปที่เป็นของฝาก อาหารพื้นเมือง และสินค้าอาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปเบื้องต้นพร้อมจำหน่าย มีการผลิตอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งรายได้ของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลสุขลักษณะด้านสถานที่ผลิตอาหารในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมอาหารกลุ่มดังกล่าว จึงทำให้ผู้บริโภคอาจได้รับความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคได้ และจากกรอบข้อตกลงอาเซียน ซึ่งนำไปสู่การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นั้น จะส่งผลให้มีสินค้าจากต่างประเทศทะลักเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น หากไม่ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจะทำให้สินค้าอาหารที่ผลิตจากชุมชนต่าง ๆ ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้

           ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา จึงมีนโยบายที่จะยกระดับสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายให้มีมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) โดยกำหนดให้ผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งได้แก่ อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่นำไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ทำให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น ต้องมีใบรับรองวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 343) พ.ศ. 2555 เรื่องฉลาก (ฉบับที่ 3) โดยกำหนดให้อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐาน Primary GMP ให้สามารถแสดงเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ได้

           ทั้งนี้ ผู้ผลิตหรือนำเข้ารายเก่าต้องปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดภายใน 3 ปีหลังจากวันที่ประกาศบังคับใช้ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558) ส่วนผู้ผลิตรายใหม่ต้องปฏิบัติตามทันทีหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555) นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเสริมว่า หากผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP ก็จะขอรับเลขสารบบอาหารหรือเลข อย.ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมันให้แก่ผู้บริโภค เป็นการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศด้วย และในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 นี้ อย.จะมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการอาหาร แปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการ รายอื่นต่อไป

                                                                                                                                                                                    กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 3 มิถุนายน 2555


แหล่งข่าวโดย » กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. 
[มิถุนายน จันทร์ 4,พ.ศ 2555 12:53:06] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |