สธ. เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดวาดภาพระบายสีและวีดีโอคลิปโดนใจรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 159,000 บาทนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ  โดยเฉพาะขณะนี้หลายพื้นที่มีผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อันมีผลมาจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพราะในบางพื้นที่มีฝนตกประปราย ทำให้มีแอ่งน้ำขังหรือมีน้ำขังอยู่ตามเศษวัสดุ เศษภาชนะต่างๆ จานรองกระถางต้นไม้ และกาบใบไม้ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อย่างดีของยุงลาย อาจทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ ซึ่งโรคนี้พบผู้ป่วยได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ชุมชนทุกแห่งจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณยุงลายให้มากที่สุด และหากมีรายงานพบผู้ป่วยแม้เพียงรายเดียว ให้จัดส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง และทำลายลูกน้ำยุงลายพ่นสารเคมีฆ่ายุงตัวแก่ภายในบ้านและรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร และพ่นซ้ำในอีก 7 วัน
ปัญหาโรคไข้เลือดออก นอกจากประเทศไทยแล้ว ในกลุ่มประเทศอาเซียน ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องโรคไข้เลือดออกเช่นกัน  โดยกว่าร้อยละ 70ของโลก มีสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ที่ประชุมของรัฐมนตรีอาเซียน 10ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา บรูไนดารุสลาม มาเลเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย จึงมีมติร่วมกันที่จะรวมกันเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาในระดับภูมิภาค โดยกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)
วันนี้(22พฤษภาคม 2555)นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า  ในวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ปีนี้ พ.ศ. 2555 ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยในส่วนภูมิภาคจะมีเครือข่ายการดำเนินงานภาคส่วนต่างๆ ร่วมปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่างหน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งเชิญชวนให้ร่วมการประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 159,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 
1.ประกวดวาดภาพระบายสีพร้อมคำบรรยาย หัวข้อ “บ้านเพาะรัก ไม่เพาะยุง”เนื้อหาภาพบอกเล่าถึงการที่คนในครอบครัวมีความรักห่วงใยซึ่งกันและกันจึงช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามภาชนะต่างๆ ในบ้าน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดกับคนที่รักในครอบครัว ประเภทรางวัล แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมมูลค่ารางวัล 106,000 บาท ดังนี้ รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมสองระดับ 2 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท  รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมสองระดับ 4 รางวัล เป็นเงิน 32,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมสองระดับ 6 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมสองระดับ 8 รางวัล เป็นเงิน 24,000 บาท หมดเขตส่งประกวดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2.ประกวดผลิตคลิปโดนใจไข้เลือดออก หัวข้อ “เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย”เนื้อหาภาพบอกเล่าถึงการสร้างแรงจูงใจให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประเภทรางวัล โดยให้ประชาชนทุกกลุ่มส่งผลงานเข้าประกวดเท่าเทียมกัน รวมมูลค่า 53,000 บาท ดังนี้ รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมเป็นเงิน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมเป็นเงิน 16,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมเป็นเงิน 15,000 บาท รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมเป็นเงิน 12,000 บาท หมดเขตส่งประกวดภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555โดยถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ
สำหรับการประกวดทั้งสองกิจกรรมดังกล่าว ประชาชนและเยาวชนสามารถส่งผลงานประกวด มาได้ที่ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000หากเป็นการประกวดวาดภาพระบายสีพร้อมคำบรรยาย วงเล็บมุมซองด้านล่าง “วาดภาพประกวด”หรือเป็นการประกวดผลิตคลิปโดนใจไข้เลือดออก วงเล็บมุมซองด้านล่าง “ประกวดคลิปไข้เลือดออก”ส่วนรายละเอียดและกติกาการประกวดในแต่ละกิจกรรมสามารถดูได้ที่สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือทางเว็บไซต์ www.thaivbd.org และ www.ddc.moph.go.th โทรศัพท์ 0 2590 3114-5
“ในช่วงนี้อากาศที่เปลี่ยนแปลง อาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะหากถูกยุงกัดอาจเป็นโรคไข้เลือดออกได้ กรมควบคุมโรค จึงได้กำชับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12เขตทั่วประเทศ ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง และรณรงค์ให้ประชาชนปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย 5ป.ปราบยุงลาย(ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง และปฏิบัติจนเป็นนิสัย)ได้แก่ ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด เปลี่ยนน้ำทุกๆ 7วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุง และปฏิบัติตนเองจนเป็นนิสัย ซึ่งจะเน้นความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะที่เป็นลูกน้ำ ตัวโม่ง และระยะที่เป็นตัวเต็มวัย หากประชาชนสามารถทำตามมาตรการดังกล่าวได้ ก็จะช่วยให้ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลงได้  และถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮ็อตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 1422และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0 2590 3333” นายแพทย์ศิริศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

แหล่งข่าวโดย » กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สนง.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมคร. 
[พฤษภาคม อังคาร 22,พ.ศ 2555 14:01:07] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |