สบส.เร่งเตรียมความพร้อมบุคลากรสาขาบริการสุขภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558วันนี้ (19 เม.ย. 55) นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสาขาบริการสุขภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นบุคลากรจากสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากสถานทูตในกลุ่มประเทศอาเซียน กว่า 600 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุด และจัดเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่ง ด้วยจำนวนประชากรกว่า 590 ล้านคน มีสมาชิกรวม 10 ประเทศ ได้แก่ กลุ่ม ASEAN(Association of Southeast Asian Nations) 6 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม กลุ่ม CLMV (Cambodia - Laos - Myanmar - Vietnam) คือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนามและจะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีการเร่งรัดกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนเพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข ในการเข้าร่วมเป็นผู้แทนของประเทศไทย ในการจัดทำสารัตถะ (Context) สำหรับนำเข้าสู่เวทีการเจรจาการค้าภาคบริการสุขภาพทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี และไตรภาค ใน 4 Mode ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ 1.การอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการชาวต่างชาติ ในการปรึกษาด้านสุขภาพ การให้บริการสุขภาพข้ามพรหมแดน ผ่าน Web portal หรือ Direct call Mode 2. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านสุขภาพ ในกรณีที่เดินทางมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย อีกทั้งการส่งเสริมให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ชาวไทย สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าและบริการสุขภาพ การเข้าไปลงทุนทำการค้าและบริการ ตามสาระใน Mode 3. รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานการยอมรับร่วม (MRA) ของผู้ให้บริการวิชาชีพในประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ในกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล และใน Mode 4. การผลักดันให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาในแรงงาน กึ่งวิชาชีพ (Semi professional) เช่น กลุ่มพนักงานผู้ให้บริการ (Spa Therapist) หรือcare worker ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในกลุ่มที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ให้สามารถไปทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อการเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลถึงการเตรียมองค์กร ให้มีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ซึ่งคาดว่าจะทำให้บุคลากรสามารถเตรียมความพร้อมขององค์กรในการก้าวเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการพัฒนาความร่วมมือของประเทศไทยและต่างประเทศ และเกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไป *****สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ 19 เม.ย.55
แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
[เมษายน พฤหัสบดี 19,พ.ศ 2555 14:01:02] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |