นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมหน่วยแพทย์พระราชทานฯช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชัยนาท วันนี้ 18 ตุลาคม 2554 นายแพทย์วิชัย เทียนถาวรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทีมหน่วยแพทย์พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงโปรดเกล้าให้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาว์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานตามพระราชดำริ เพื่ีอให้บริการตรวจรักษาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ที่ จุดอพยพโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2 อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมี กรมวังผู้ใหญ่(ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร) เป็นประธานในพิธี นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์ณรงค์  ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทกล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัย พร้อมกันนี้ได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานและให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน


แหล่งข่าวโดย » งานสารนิเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
[ตุลาคม อังคาร 18,พ.ศ 2554 00:00:00] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |