สสจ.สงขลา ผลักดันสุขภาพด้านโภชนาการสมวัย ภายใต้โครงการ “ โภชนาการ สมวัยใส่ใจเด็กสงขลา”สสจ.สงขลา ผลักดันสุขภาพด้านโภชนาการสมวัย ภายใต้โครงการ “ โภชนาการ สมวัยใส่ใจเด็กสงขลา”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้มีการผลักดันด้านโภชนาการสมวัยในเด็ก 0-5 ปี โดยจัดประชุมเครือข่ายแกนนำสื่อวิทยุชุมชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าว และแกนนำอสม. ภายใต้โครงการ “โภชนาการสมวัย ใส่ใจเด็กสงขลา” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญด้านโภชนาการสมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก 0 – 5 ปี เนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต และพัฒนาทางด้านร่างการและสติปัญญา ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายแกนนำวิทยุชุมชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าวและแกนนำอสม. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 คน เพื่อประสานความร่วมมือและพัฒนาทักษะในการสื่อสารโภชนาการสมวัย รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้เด็ก 0-5 ปี มีโภชนาการที่สมวัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย เป็นวิทยากรบรรยายถึงความสำคัญของการมีโภชนาการสมัยในเด็ก 0-5 ปี ซึ่งการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นระดมสมองเครือข่ายสื่อและแกนนำในช่องทางและกลเม็ดการสื่อสารโภชนาการสมวัยในชุมชน และการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เชื่อมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคสังคมและประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กและให้อาหารเด็กได้ถูกต้อง นายแพทย์ศิริชัย กล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่า ในการร่วมกันผลักดันสุขภาพด้านโภชนาการในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมการในการเลี้ยงดูเด็กและให้อาหารเด็กได้ถูกต้องเพื่อให้เด็กมีโภชนาการสมวัย


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - po.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » สสจ.สงขลา ผลักดันสุขภาพด้านโภชนาการสมวัย ภายใต้โครงการ “ โภชนาการ สมวัยใส่ใจเด 
[ตุลาคม ศุกร์ 7,พ.ศ 2554 00:00:00] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |