บอร์ดบริหาร อภ. เห็นชอบปรับข้อบังคับการบริหารงานบุคคล เอื้อต่อผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ 

 
                   นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์   เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม      เปิดเผยว่า   ได้นำวาระเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (คุณสมบัติพนักงานและลูกจ้าง) ซึ่งเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง ที่มีถ้อยคำในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 และอาจขัดต่อมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
                       จากข้อบังคับดังกล่าว ตนได้มีการนำเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้มีการปรับปรุงแก้ไขและตัดข้อความ “ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้” ออก แล้วเปลี่ยนข้อความเป็น “ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน  ติดยาเสพติด เป็นโรคเรื้อน          โรควัณโรคในระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ทั้งนี้ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อบังคับดังกล่าว ก็จะทำให้เป็น     การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ รวมทั้งจะทำให้เปิดโอกาสให้องค์กรใช้ดุลยพินิจ   กีดกันไม่ให้คนพิการมีงานทำ ที่สำคัญสามารถใช้ดุลยพินิจให้ออกจากงานโดยให้เหตุผลว่า    ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมได้ เพราะเหตุมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ

                        “เป็นที่น่ายินดีว่ามติของคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม สอดคล้องกับ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ได้มีมติเรื่องนี้ออกมาแล้ว โดยขอให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการภายใน 6 เดือน” นายแพทย์ชูชัย กล่าว


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - DR chuchai.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » กองประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม 
[กันยายน อังคาร 20,พ.ศ 2554 15:08:40] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |