สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดการอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ของสำนักงานสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี ปี 2554เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 นายสามารถ สุเมธีวรศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการจัดการอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ของสำนักงานสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี ปี 2554 เพื่อพัฒนาข้าราชการที่บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ และจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดถึงปลูกฝังค่านิยม และปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีระเบียบวินัย ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่  ในการ ประชุมมีหัวข้อ เรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท  ธรรมะกับช้าราชการที่ดี ฯลฯ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี , ศูนย์การเรียนรู้ ค่ายวิภาวดีรังสิต, วัดสวนโมกข์ฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย แพทย์   ทันตแพทย์ เภสัชกร จำนวน 40 คน ระหว่าง 25-29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้นส์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แหล่งข่าวโดย » งานสุขศึกษา สสจ.สุราษฎร์ธานี 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 28,พ.ศ 2554 14:29:57] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |