จังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการรณรงค์ฝังรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

       นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ ในการผลิตรากฟันเทียมเพื่อใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยในโครงการฯ  ส่วนกระทรวงสาธารณสุข มีกรมการแพทย์   โดยสถาบันทันตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการโครงการฯ   ในระยะแรกการดำเนินโครงการสิ้นสุดในปีงบประมาณ    ๒๕๕๒     มีเป้าหมายในการให้บริการฝังรากฟันเทียมในผู้ป่วยสูงอายุและด้อยโอกาสจำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย รายละ ๒ รากรวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ ราก เพื่อรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน และ หรือมีการละลายตัวของสันกระดูกขากรรไกร เข้ารับบริการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียม โดยจะนำเทคโนโลยีงานทันตกรรมรากฟันเทียมมาเสริมศักยภาพของฟันเทียมทำให้ผู้ป่วยสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบันได้ให้บริการ ฝังรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยรวมจำนวน ๑,๐๐๙ รายคิดเป็น ๑๐ % ของจำนวนผู้ป่วยตามเป้าหมาย ประกอบกับการดำเนินโครงการจะสิ้นสุดในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คงเหลือผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการฝังรากเทียมอีก ๙๐ % คิดเป็นจำนวน ๙,๐๐๐ ราย 
                 ทพ.ภราดร ชัยเจริญ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ ราย ได้ให้บริการฝังรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสไปแล้วรวมจำนวน ๒๒ราย คงเหลือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องดำเนินการฝังรากเทียมอีก จำนวน ๗๘  ราย ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ฝังรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ ขึ้น ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป   ณ   โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีโดยความร่วมมือจากกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้า,ทันตแพทย์ในจังหวัดจันทบุรี,สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย,สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ให้ความอนุเคราะห์จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และผู้ปฏิบัติงาน โดยให้บริการฝังรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๘๕ ราย การบรรยายในหัวข้อเรื่องการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมและการยึดฟันเทียมทั้งปาก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝังรากฟันเทียม โดยคุณลุงป๊อก และ คุณป้าวันเพ็ญ ผู้สูงอายุอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมเสร็จสิ้น อย่างสมบูรณ์แล้ว

 


แหล่งข่าวโดย » งานสารนิเทศ สสจ.จันทบุรี 
[มีนาคม อังคาร 8,พ.ศ 2554 14:50:07] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |