ปราจีนบุรี รับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


               วันนี้  เวลา 9.00 น. สสจ.ปราจีนบุรี รับคณะกรรมการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ โรงเรียนประจันตตราษฎร์บำรุง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี (ตั้งแต่ปี 2547) ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  โดยดำเนินงานใน 10 องค์ประกอบหลักเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ในปี การศึกษา 2549  ได้พัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานโภชนาการ  อาหารปลอดภัย  สุขาน่าใช้  เด็กไทยฟันดี  ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย  การป้องกันโรคไข้เลือดออก  การป้องกันบุหรี่-สุรา  การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย  และโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนา  และรักษาระดับมาจนถึงปัจจุบัน  ภายใต้การดำเนินงานของนักเรียนชมรมเด็กไทยทำได้

               ซึ่งในปีการศึกษา 2553 นี้ได้ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมุ่งสู่ระดับเพชร  โดยดำเนินงานให้ครอบคลุมเกณฑ์ประเมิน ใน  3 มาตรฐาน  19 ตัวชี้วัด  ของกรมอนามัย

               โดยในวันนี้มีคณะกรรมการประเมิน 8 ท่าน  ประกอบไปด้วย  1.คุณศศิวิมล  ปุจฉาการ   นวก.ชำนาญการพิเศษ จากกรมอนามัย 2.คุณบุญธรรม  เตชะจินดารัตน์นวก.ชำนาญการพิเศษ  จากศูนย์อนามัยที่ 3 , 3. คุณยุพา  ชัยเพ็ชร นวก.ชำนาญการพิเศษ จากศูนย์อนามัยที่ 3. , 4 คุณชูชัย ทรงพุฒิ นวก.ชำนาญการ จากศูนย์อนามัยที่ 3 , 5. นายอนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วย นพ.สสจ.จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี , 6.นายสมนึก ชัยเสนา ผู้ช่วย นพ.สสจ. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, 6.นายสำเริง ออมทรัพย์  ศึกษานิเทศก์  จาก สพท.ปราจีนบุรี  ร่วมกันตรวจประเมิน
               โดยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งนี้ ตั้งเป้าหมายคือนำโรงเรียนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนตลอดไป
 

 


แหล่งข่าวโดย » งานสารนิเทศ สสจ.ปราจีนบุรี 037-211627 
[กันยายน ศุกร์ 24,พ.ศ 2553 12:04:05] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |