“จุรินทร์”พลิกโฉมโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ สู่ความทันสมัย 3 ดี


คือบรรยากาศดี,บริการดี และบริหารดี เริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ 12 สิงหาคมนี้

วันนี้(วันที่ 6 สิงหาคม 2553) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 เรื่อง รพ.สต. ประตูเชื่อมโยงปฐมภูมิสู่ตติยภูมิบรรยายพิเศษ รพ.สต.ยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี และมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ปี 2553 จำนวน 60 เรื่อง
นายจุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้คนไทยมีสุขภาพดี ได้ปฏิรูประบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพ เน้นการทำงานเชิงรุก ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีการสร้างสุขภาพบนพื้นฐานแนวคิด สุขภาพดี สังคมดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง และปรับเปลี่ยนสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลง ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลที่ห่างไกล และประหยัดงบประมาณของชาติในระยะยาว
นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ได้เร่งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข โดยพลิกโฉมโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดทั่วประเทศ ให้เป็นโรงพยาบาลยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี   โดยปรับให้ทันสมัย 3 ด้านหรือ 3 ดี ได้แก่ 1.บรรยากาศดี เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศดี โดยเฉพาะแผนกต้อนรับจะอยู่ในชุดเครื่องแบบใหม่ที่สะดุดตา 2. บริการดี พัฒนาระบบบริการ ลดการรอนาน ให้บริการที่รวดเร็ว 3. บริหารดี พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลยุคใหม่ จะเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ และจะติดตามผล ประเมินคุณภาพภายใน 3 เดือน
การพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นจุดเปลี่ยนของระบบสาธารณสุข นำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี ที่มีความครบวงจร เป็นเอกภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรากฐานที่แข็งแกร่ง และมีความสงบสุขขึ้น นายจุรินทร์ กล่าว     
ทางด้านนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต หน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2553 ที่ผ่านการคัดเลือกมีจำนวนทั้งสิ้น 60 เรื่อง เป็นการบรรยาย 36 เรื่อง โปสเตอร์ 11 เรื่อง และนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 13 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือรางวัลผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่น 4 รางวัล เพื่อเข้ารับรางวัลในปีหน้า

 

  ************************* 6 สิงหาคม 2553


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[สิงหาคม ศุกร์ 6,พ.ศ 2553 15:08:25] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |