เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ


ปี 2548 กรมอนามัยตั้งเป้าพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานร้อยละ 60 เกณฑ์มาตรฐานมี 3 ประการคือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ซึ่งมีตัวชี้วัด 16 ข้อ คือ 1. สะอาด (Health) หมายถึง ความสะอาดของห้องส้วมสุขภัณฑ์ทั้งหมด ไม่มีกลิ่นเหม็น และควรมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งมีตัวชี้วัด 9 ข้อ คือ 1.1 พื้นผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 1.2 น้ำใช้สะอาด เพียงพอและไม่มีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดี 1.3 กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 1.4 อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ 1.5 สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลา 1.6 ถังรองรับมูลฝอยสะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 1.7 ระบายอากาศดีและไม่มีกลิ่นเหม็น 1.8 ท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือชำรุด 1.9 ทำความสะอาด การซ่อมบำรุง และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ 2. เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง มีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก คนชรา ผู้พิการและประชาชนทั่วไป และพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ มีตัวชี้วัด 2 ข้อ คือ 2.1 จัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไป อย่างน้อยหนึ่งที่ 2.2 ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. ปลอดภัย (Safety) มีตัวชี้วัด 5 ข้อ คือ 3.1 บริเวณที่ตั้งต้องไม่อยู่ที่ลับตา หรือเปลี่ยว 3.2 กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย-หญิง โดยมีป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน 3.3 ประตูที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อกด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 3.4 พื้นห้องส้วมแห้ง 3.5 แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ คำแนะนำในการใช้ส้วมสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะและป้องกันเชื้อโรค ของกรมอนามัย ระบุว่า 1. ควรเช็ดเท้าที่พรมเช็ดเท้าก่อนเดินเข้าห้องส้วม (ถ้ารองเท้าสกปรก) 2. ห้ามปีนขึ้นไปนั่งบนโถส้วมนั่งราบ (ชักโครก) 3. กรณีที่เป็นส้วมชักโครก ให้ใช้กระดาษเช็ดที่ฐานรองนั่งโถส้วมหรือปูกระดาษรองนั่งทุกครั้ง 4. ทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงโถส้วม และห้ามทิ้งผ้าอนามัยหรือวัสดุอื่นใดลงโถ 5. กระดาษชำระที่ใช้ต้องเป็นกระดาษที่ยุ่ย สลายง่าย เมื่อทิ้งลงในน้ำ 6. ไม่ควรใช้น้ำจากภาชนะใส่น้ำราดส้วมทำความสะอาดอวัยวะขับถ่าย ให้ใช้น้ำจากสายฉีด 7. ขณะปัสสาวะ ควรระวังไม่ให้ปัสสาวะกระเด็นออกมานอกโถส้วมและโถปัสสาวะ เพราะเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ส้วมมีกลิ่นเหม็น 8. ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังจากใช้ ระวังอย่าให้น้ำกระเด็นออกนอกโถส้วม 9. ล้างมือและฟอกสบู่ทุกครั้งก่อนออกจากห้องส้วม อย่าสะบัดน้ำลงพื้น 10. ไม่ควรล้างภาชนะใส่อาหารในอ่างล้างมือ 11. ไม่ทิ้งขยะลงพื้นห้องส้วม 12. ระวังไม่ให้พื้นห้องส้วมเปียก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ส้วมมีกลิ่นเหม็น ต้องจัดให้มีผู้ทำความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และต้องทำความสะอาดถี่มากขึ้นในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้ส้วมมาก
แหล่งข่าวโดย » ข่าวสด 
[พฤศจิกายน พุธ 15,พ.ศ 2549 00:00:00] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |