สสจ.ร้อยเอ็ด ประกาศผลการประกวดส้วมสาธารณะ


สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศผลการประกวดส้วมสาธารณะ ที่ได้รับรางวัล ส้วมดีเด่นระดับเขตของกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงประกวดส้วมสาธารณะ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนสวนสาธารณะ พัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน และยังดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน โดยปีนี้มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง และโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ มีหน่วยงานได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ ชนะเลิศสุดยอดส้วมสาธารณะระดับจังหวัด ประเภทสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.มาร์เก็ตติ้ง อำเภอเมือง ประเภทโรงเรียน คือ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อำเภอเมือง ประเภทศาสนสถาน คือ วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร ประเภทสถานที่ราชการ คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร ประเภทสถานบริการสาธารณสุข คือ สถานีอนามัยบ้านร่องคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ประเภทร้านอาหาร คือ ร้านจ้อก้อฟาร์ม อำเภอเมือง ประเภทสวนสาธารณะ คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รางวัลสุดยอดส้วมระดับเขต ประเภทสถานบริการ คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร ประเภทโรงเรียน คือ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ประเภทสถานบริการสาธารณสุข คือ สถานีอนามัยบ้านร่องคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ประเภทสวนสาธารณะ คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำหรับรางวัลให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ผ่านเกณฑ์ระดับทอง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร สถานีอนามัยบ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร และในปี 2550 มีตลาดสดผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองสรวง ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์
แหล่งข่าวโดย » กรมประชาสัมพันธ์  
[พฤศจิกายน อังคาร 6,พ.ศ 2550 00:00:00] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |