เจ้าหน้าที่
  ผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนผู้ใช้(รพศ./รพท. รพช.)
 หนังสือเวียนทั่วไป    


 

ลงทะเบียน ผู้รออนุมัติ อนุมัติแล้ว
user :
ผู้ลงทะเบียนผ่านการอนุมัติแล้ว
จังหวัด : กระบี่
โรงพยาบาล กระบี่(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : dd - dd
ตำแหน่ง : dsfdf
อีเมล์ : ghghjg
เบอร์มือถือ : 2323
เบอร์ที่ทำงาน : 3445
User : dd
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เพชรบูรณ์
โรงพยาบาล เพชรบูรณ์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : กมลพร - ยอดกมล
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อีเมล์ : yodkamol@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0895650737
เบอร์ที่ทำงาน : 056712235
User : yodkamol
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กระบี่
โรงพยาบาล อ่าวลึก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พัฒนา - กองแก้ว
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 086-950935
เบอร์ที่ทำงาน : 075-681159 ต่อ 105
User : p81
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กระบี่
โรงพยาบาล กระบี่(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : วรรณวนัช - สุขย้อย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : w_wanat@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0861200197
เบอร์ที่ทำงาน : 075-211226
User : krabihos
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พัทลุง
โรงพยาบาล พัทลุง(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : สำเริง - หนูยัง
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ
อีเมล์ : somreang.n@gmail.com
เบอร์มือถือ : 01-0942365
เบอร์ที่ทำงาน : 074-613008-1205
User : u1111
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กระบี่
โรงพยาบาล อ่าวลึก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ลัดดาวัลย์ - สิทธิสาร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ6ว.
อีเมล์ : sitisan2003@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0898725529
เบอร์ที่ทำงาน : 075-681159
User : sitisan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สงขลา
โรงพยาบาล เทพา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พรรษา - แม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : Pansa_mae@hotmail.com , Pansa_mae@yahoo.com
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 074-376359-60
User : Thepha
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พิษณุโลก
โรงพยาบาล พุทธชินราช(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : สมทรง - เพ็ญญาไลย
ตำแหน่ง : เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี 5
อีเมล์ : ac@budhosp.go.th
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 055219844
User : budhosp
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำปาง
โรงพยาบาล แม่ทะ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กนกวรรณ - ตันติรัตน์
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ
อีเมล์ : pungk_k@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0898516112
เบอร์ที่ทำงาน : 054-289184
User : maetha
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นฤมล - เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
อีเมล์ : mu_narumon@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0819811175
เบอร์ที่ทำงาน : 032611079
User : 2513
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาล บางซ้าย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : วิทยา - กิจสมุทร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อีเมล์ : bangsay@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0819202516
เบอร์ที่ทำงาน : 035375223
User : 10778
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาฬสินธุ์
โรงพยาบาล เขาวง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพล - เรืองศรี
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : nat_kwh@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0816620460
เบอร์ที่ทำงาน : 043859059
User : rues
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สงขลา
โรงพยาบาล หาดใหญ่(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ - แก้วบุปผา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : dream_019@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0849959970
เบอร์ที่ทำงาน : 074273214, 074273100 ต่อ 2224
User : porntip
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุดรธานี
โรงพยาบาล กุมภวาปี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายพรภิรมย์ - หมวดไธสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : kum_hos@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0857390456
เบอร์ที่ทำงาน : 042-331236-8 ต่อ 0
User : kumpawa02
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล บางคล้า(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ดิเรก - ภาคกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการรพ.
อีเมล์ : direkpak@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0818616298
เบอร์ที่ทำงาน : 038-541009-10
User : direkpak
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มหาสารคาม
โรงพยาบาล วาปีปทุม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ศุภวัตร - อะโน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมฯ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 043-799407
User : 12345
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล แม่แตง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : วรทัศน์ - คำตรี
ตำแหน่ง : นายแพทย์ 8วช.
อีเมล์ : woratasboom@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 089-854665
เบอร์ที่ทำงาน : 053-470701
User : woratasboom
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปราจีนบุรี
โรงพยาบาล นาดี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ประสิทธิ์ - ศรีชาติ
ตำแหน่ง : นายแพทย์4
อีเมล์ : prasit31591@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0895032057
เบอร์ที่ทำงาน : 037289057
User : psrichat
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พัทลุง
โรงพยาบาล พัทลุง(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางอาภรณ์ - กรุณา
ตำแหน่ง : จพ.การเงินและบัญชี
อีเมล์ : ิำำbee333_k@yahoo.co
เบอร์มือถือ : 089-977065
เบอร์ที่ทำงาน : 074-613008 ต่อ1208-9
User : arphorn
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาล เชียรใหญ่(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุวัฒน์ - สีชุม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : itmanager9@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0815699908
เบอร์ที่ทำงาน : 075331024#127
User : itmanger
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล ด่านขุนทด(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ปลาเงิน - ปัทมะศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : kunplern@yahoo.co.th
เบอร์มือถือ : 0819995085
เบอร์ที่ทำงาน : 044-208208 ต่อ 146
User : tik
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปัตตานี
โรงพยาบาล ทุ่งยางแดง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อันวาร์ - เบ็ญอิสมาแอล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 5
อีเมล์ : tydhos@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0819902893
เบอร์ที่ทำงาน : 073489070
User : annurtyd
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาล กุยบุรี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พงศ์พันธ์ - รัตนาธรรมวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อีเมล์ : kuiburi_hospital@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0895506981
เบอร์ที่ทำงาน : 032681108ต่อ127
User : pongpan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : หนองคาย
โรงพยาบาล บึงกาฬ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อัครพล - ทวีทรัพย์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : Netakarapol@sanook.com
เบอร์มือถือ : 0817397623
เบอร์ที่ทำงาน : -
User : Akarapol
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล สุรินทร์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ศรีกัลยา - จำปาเหล็ก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0894235975
เบอร์ที่ทำงาน : 044511757
User : ????????
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สกลนคร
โรงพยาบาล สกลนคร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ศรินพรรณ - ชาวันดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อีเมล์ : ojupjango@gmail.com
เบอร์มือถือ : 089-417075
เบอร์ที่ทำงาน : 042-711615
User : sakonnakhon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : น่าน
โรงพยาบาล เวียงสา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ฉันทนา - สารถ้อย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ5
อีเมล์ : palungjai@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0869129172
เบอร์ที่ทำงาน : 054-752012
User : chantana
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นนทบุรี
โรงพยาบาล บางกรวย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อารีย์ - นาควิเชตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : ningnong@health.moph.go.th
เบอร์มือถือ : 0865702671
เบอร์ที่ทำงาน : 024471999 ต่อ 137
User : ???????02
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นายดนุภพ - ศรศิลป์
ตำแหน่ง : CFO
อีเมล์ : danuphob@sappasit.net
เบอร์มือถือ : 081-265243
เบอร์ที่ทำงาน : 045-244973 ต่อ 1535
User : danuphob
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชัยภูมิ
โรงพยาบาล จัตุรัส(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สันติ - วิริยางกูร
ตำแหน่ง : ผอ
อีเมล์ : santiwir@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0818776617
เบอร์ที่ทำงาน : 044851499
User : santiwir
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาญจนบุรี
โรงพยาบาล มะการักษ์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : อนุกูล - ไทยถานันดร์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ 8
อีเมล์ : anuk1@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0866776707
เบอร์ที่ทำงาน : 034541860
User : anukul
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พะเยา
โรงพยาบาล ดอกคำใต้(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นงคราญ - บุญเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี5
อีเมล์ : sjcmu_ek@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 0544911199ต่อ123
User : dkt
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุพรรณบุรี
โรงพยาบาล อู่ทอง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จันทิมา - มุขด้วง
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ 5
อีเมล์ : juntima_m@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0866643318
เบอร์ที่ทำงาน : 035551432
User : juntima_m
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุพรรณบุรี
โรงพยาบาล อู่ทอง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : วัณทนา - ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : จ.บันทึกข้อมูล
อีเมล์ : juntima_m@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 035551432
User : huthong
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล - เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
อีเมล์ : naromon@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 032611079
User : naromon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุพรรณบุรี
โรงพยาบาล หนองหญ้าไซ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกุล - พันธุ์จบสิงห์
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อีเมล์ : Kul_june@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 081-817657
เบอร์ที่ทำงาน : 035-577068-9
User : kul
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล เชียงดาว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เกรียงศักดิ์ - แสนคำวงค์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
อีเมล์ : www.sankhumwong@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0818826271
เบอร์ที่ทำงาน : 053455248
User : sankhumwong
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สิงห์บุรี
โรงพยาบาล อินทร์บุรี(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ชมมณี - มังกรแก้ว
ตำแหน่ง : บุคลากร 3
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0837038017
เบอร์ที่ทำงาน : 036581993-7 ต่อ 237
User : chommanee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตราด
โรงพยาบาล บ่อไร่(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รัตนา - แสนบาล
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 039-591111
User : 1234
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาล อุทัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กัญญา - เจียมจิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : kanya300@thaimail
เบอร์มือถือ : 0819034020
เบอร์ที่ทำงาน : 035-711469-70
User : kanya
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปราจีนบุรี
โรงพยาบาล ศรีมโหสถ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : โชติกา - ช่างกล
ตำแหน่ง : ธุรการ
อีเมล์ : sh02@pho.in.th
เบอร์มือถือ : 0819316061
เบอร์ที่ทำงาน : 037276480
User : u111037
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครปฐม
โรงพยาบาล กำแพงแสน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สมชาย - เจนลาภวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผอกใ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0814346080
เบอร์ที่ทำงาน :
User : somchai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล นครพิงค์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ยาตรา - พุ่มตระกูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
อีเมล์ : anyasiwa@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 053999200ต่อ3353
User : nakornping
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครปฐม
โรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสายใจ - พรึงลำภู
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ 7
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0861655551
เบอร์ที่ทำงาน : 0-3427-7088
User : saijai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุโขทัย
โรงพยาบาล ทุ่งเสลี่ยม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช - เชียงราน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0849886942
เบอร์ที่ทำงาน : 055659175
User : Thung01
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : หนองคาย
โรงพยาบาล สังคม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ศักดิ์ - ชัยประเทศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
อีเมล์ : chaisak_3011@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 087597481
เบอร์ที่ทำงาน : 042-441051,042-441029
User : 11045
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล ศีขรภูมิ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จันทร์ฉาย - ศิริมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงิน
อีเมล์ : financial@sikhorhsp.com
เบอร์มือถือ : 081-600558
เบอร์ที่ทำงาน : 044-561160
User : 10922
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล พนมสารคาม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เบญจวรรณ - ชำนาญช่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข7
อีเมล์ : c-benji@thai.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : 182502
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุทัยธานี
โรงพยาบาล ลานสัก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ฉลอง - อนุบาลผล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 6
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : 0895109217
เบอร์ที่ทำงาน : 056537086 ต่อ 120
User : clap
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ขอนแก่น
โรงพยาบาล ชุมแพ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : รังสรรค์ - พลหล้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
อีเมล์ : rungsun@health2.moph.go.th
เบอร์มือถือ : 0858532392
เบอร์ที่ทำงาน : 043311044
User : P_rungsun
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล ลำดวน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายสุมัย - กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : sumai899@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0854971877
เบอร์ที่ทำงาน : 044-541412-3
User : sumai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พิจิตร
โรงพยาบาล วังทรายพูน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ชุตาภา - จงหวัง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : chutapha@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0898267397
เบอร์ที่ทำงาน : 056658300
User : 11258
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กระบี่
โรงพยาบาล คลองท่อม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุภาวดี - เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ 6
อีเมล์ : svoa007@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0897249981
เบอร์ที่ทำงาน : 075640528-106
User : analisseg
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำพูน
โรงพยาบาล บ้านธิ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ศรีพรรณ - วุฒดนัยราษฎร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : sripan_1963@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0892659620
เบอร์ที่ทำงาน : 053984325-6
User : u11145
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กระบี่
โรงพยาบาล ลำทับ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จริยา - สิงห์บำรุง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
อีเมล์ : jariya_singb@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0897270226
เบอร์ที่ทำงาน : 075634255-6
User : JS66
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล บางน้ำเปรี้ยว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ธนนต์ - มีเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : Thanonte@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0899332378
เบอร์ที่ทำงาน : 038-581285
User : thanonte
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ประชาธิปัตย์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุมาลี - บำรุงศิลป์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
อีเมล์ : nukaew13@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 081-906153
เบอร์ที่ทำงาน : 02-5674048
User : nuree
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สกลนคร
โรงพยาบาล พังโคน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : pirunee - sappaso
ตำแหน่ง : แพทย์
อีเมล์ : piruneesap@chaiyo.com
เบอร์มือถือ : 0894993122
เบอร์ที่ทำงาน : 042734704
User : pirunee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นราธิวาส
โรงพยาบาล สุไหงโก-ลก(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิชญ์ - จิตติ
ตำแหน่ง : จนท.บริหารงานทั่วไป 7
อีเมล์ : hospital@kolok .org
เบอร์มือถือ : 0815995719
เบอร์ที่ทำงาน : 0-7361-5161-5 ต่อ 1499,1496-7
User : gem
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาล หัวหิน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา - ภูมิฐาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : aui@6332hotmail.com
เบอร์มือถือ : 089-055603
เบอร์ที่ทำงาน : 0-3252-0767
User : aui
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล อมก๋อย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ลัดดาวัลย์ - สีทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : admin.omkoi@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0817849883
เบอร์ที่ทำงาน : 053-467068
User : admin.omkoi
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชัยภูมิ
โรงพยาบาล บ้านเขว้า(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : มงคล - หวังสุดดี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
อีเมล์ : Cat_anussara@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0894565179
เบอร์ที่ทำงาน : 044 839797-9
User : ER
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : หนองคาย
โรงพยาบาล เซกา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ทองดี - แสนพรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6
อีเมล์ : kae2kib@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0817693145
เบอร์ที่ทำงาน : 042489099-100
User : seka
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล จอมทอง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา - โปธายะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : supatra_at@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0810212304
เบอร์ที่ทำงาน : 053-341218-9
User : 141205
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ลำลูกกา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อรรถพล - จรัสโสภณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ : atthap@health.moph.go.th
เบอร์มือถือ : 0818387278
เบอร์ที่ทำงาน : 025631080
User : atthapon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงราย
โรงพยาบาล เวียงแก่น(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา - จันทราภรณ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
อีเมล์ : kan_wkh@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0899565392
เบอร์ที่ทำงาน : 0-5360-8146 ต่อ 254
User : 11198
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สระแก้ว
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ธงชัย - ศรีวรสาร
ตำแหน่ง : จพ.เวชกิจฉุกเฉิน
อีเมล์ : emt308@thaimail.com
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : -
User : 3080
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล สุรินทร์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นิรันดร์ - สุวรรณปัญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อีเมล์ : suwonpunya@yahoo.co.th
เบอร์มือถือ : 0818785085
เบอร์ที่ทำงาน : 0-4451-1006 ต่อ 210
User : 2485210
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มหาสารคาม
โรงพยาบาล พยัคฆภูมิพิสัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ผ่องพรรณ - ผลคำมา
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : nouisp@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : nouis
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สงขลา
โรงพยาบาล สงขลา(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงใจ - นิยม
ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล
อีเมล์ : nurse_skhospital@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 081-990338
เบอร์ที่ทำงาน : 074-338100
User : nurse
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล เมืองฉะเชิงเทรา(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางวินิตา - จิตต์สายชล
ตำแหน่ง : บุคลากร
อีเมล์ : tita_tle@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 081-721091
เบอร์ที่ทำงาน : 038-514722-3,512545
User : titatle
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : แพร่
โรงพยาบาล หนองม่วงไข่(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สาวิตรี - ลำใย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : lumyai.add
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 054647458-9
User : :u54
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ - อินทร์ตา
ตำแหน่ง :
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0840383475
เบอร์ที่ทำงาน :
User : Pongsak
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุโขทัย
โรงพยาบาล คีรีมาศ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จารุวรรณ - ชีเปรม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : Nongsitar@thaimail.com
เบอร์มือถือ : 0897063183
เบอร์ที่ทำงาน : 055-695168
User : 7063183
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ยะลา
โรงพยาบาล ยะลา(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ธิรารัตน์ - สุวรรณ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : 123456
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : จันทบุรี
โรงพยาบาล พระปกเกล้า(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : พรประภา - มนตรี
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อีเมล์ : ponprapa@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0866382181
เบอร์ที่ทำงาน : 039324975ต่อ1530-1
User : ticktick
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปัตตานี
โรงพยาบาล ยะหริ่ง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายวิระ - รัตนะ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค 6
อีเมล์ : wira_rat@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0817674922
เบอร์ที่ทำงาน : 073491249-250
User : ratt
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อำนาจเจริญ
โรงพยาบาล ชานุมาน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุธามาศ - ทิณพัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี4
อีเมล์ : chanuman@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0854195873
เบอร์ที่ทำงาน : 045466004
User : chaunman_hos
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เพชรบูรณ์
โรงพยาบาล น้ำหนาว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นงลักษณ์ - ขวัญเย็น
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
อีเมล์ : nonglak_kuanyen@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0878450653
เบอร์ที่ทำงาน : 056779033
User : lak
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตรัง
โรงพยาบาล ย่านตาขาว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เตือนจิตต์ - พลสังข์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ 8
อีเมล์ : tpongjarus@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0896838749
เบอร์ที่ทำงาน : 075263320
User : ponsang
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล สันทราย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุกัลยา - ศิริวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : sansai34555@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0861867824
เบอร์ที่ทำงาน : 053-498996,8 ต่อ 118,119
User : sansai34
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สกลนคร
โรงพยาบาล อากาศอำนวย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางใบอ่อน - ปาปะเพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : 0895777942
เบอร์ที่ทำงาน : 042799000ต่อ104
User : biaon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลพบุรี
โรงพยาบาล ลพบุรี(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : เจมจุฬา - สวนสุข
ตำแหน่ง : นายแพทย์
อีเมล์ : jamysook@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0868149997
เบอร์ที่ทำงาน : 036621537
User : jamysook
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล บางปะกง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สมพร - ฉัตรเฉลิมกิจ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : ccporn@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0818639142
เบอร์ที่ทำงาน : 038531286-7
User : ccporn
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุทัยธานี
โรงพยาบาล บ้านไร่(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ธนกนกธร - อินทรัศมี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข6
อีเมล์ : Banrai_health@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 056-539000
User : phanthi
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตรัง
โรงพยาบาล สิเกา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : วไลลักษณ์ - สุขศุภสิน
ตำแหน่ง : เภสัชกร
อีเมล์ : gornary@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0-891-9528
เบอร์ที่ทำงาน : 0-7529-1063
User : walailuck
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำปาง
โรงพยาบาล แม่เมาะ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ธัญญารัตน์ - สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง :
อีเมล์ : thunyasit@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 019600681
เบอร์ที่ทำงาน : -
User : thunyasit
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ขอนแก่น
โรงพยาบาล มัญจาคีรี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติพร - สอนถม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข6
อีเมล์ : mummuncha07@thaimail.com
เบอร์มือถือ : 0816012737
เบอร์ที่ทำงาน : 043289597
User : mummuncha07
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำปาง
โรงพยาบาล ลำปาง(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : สุพรรณ - ปิงเมือง
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
อีเมล์ : supan126@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0845406736
เบอร์ที่ทำงาน : 054-335262-8 ต่อ 542
User : supan625
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล บัวเชด(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สำรวย - คำเสมอ
ตำแหน่ง : จพ.สสช.๖
อีเมล์ : samruaykamsmer@sanook.com
เบอร์มือถือ : 0873760408
เบอร์ที่ทำงาน : 044579076
User : samruay
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ปทุมธานี(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิชัย - พงศ์มั่นจิต
ตำแหน่ง : เทคนิคการแพทย์ 7
อีเมล์ : stc@health.moph.go.th
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 025988888
User : stc
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาฬสินธุ์
โรงพยาบาล ท่าคันโท(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย - ชารี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : tkt.hospital.@yahoo.co.th
เบอร์มือถือ : 0872301197
เบอร์ที่ทำงาน : 043877101, 877329,877110
User : charee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ขอนแก่น
โรงพยาบาล ขอนแก่น(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นางดาราพร - หาญสุริย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี5
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0818713367
เบอร์ที่ทำงาน : 043423212
User : 3545
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครปฐม
โรงพยาบาล นครปฐม(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : พิชญ์สินี - อรุณสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : pichsinee_hospital@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0892569634
เบอร์ที่ทำงาน : 034-254150-4ต่อ111หรือ1194
User : pichsinee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุทัยธานี
โรงพยาบาล ทัพทัน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กัญญาณัฐ - พรหมประกอบ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0895684932
เบอร์ที่ทำงาน : 056540026
User : 11221
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ธัญบุรี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญชื่น - วัตถุทอง
ตำแหน่ง : จพง.6
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : สสอ.ธัญบุรี
User : 1
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล สีคิ้ว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสำราญ - เดสูงเนิน
ตำแหน่ง : คนงาน
อีเมล์ : nuna_09@hotmal.com
เบอร์มือถือ : 0872409849
เบอร์ที่ทำงาน : 044-411020 ต่อ 101
User : pawana
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล บัวใหญ่(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐภัทร - ชนไธสง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : orofay@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0862471331
เบอร์ที่ทำงาน : 044754960
User : orofay
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลพบุรี
โรงพยาบาล หนองม่วง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สมนึก - ขวัญเย็น
ตำแหน่ง : จพง.ธุรการ 4
อีเมล์ : somnuk2705@hotmaill.com
เบอร์มือถือ : 0877031441
เบอร์ที่ทำงาน : 036-648412
User : somnuk2705
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครสวรรค์
โรงพยาบาล เก้าเลี้ยว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : รัตนา - เพ็ญภู่
ตำแหน่ง : ธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 056-299134
User : u6006
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาฬสินธุ์
โรงพยาบาล กาฬสินธุ์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวดี - ศรีทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
อีเมล์ : ning_1602@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0849548850
เบอร์ที่ทำงาน : -
User : 05306
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำปาง
โรงพยาบาล เมืองปาน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ชัยวิชิต - จันตะมะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : chitvichai@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0810337448
เบอร์ที่ทำงาน :
User : chitvichai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล หนองเสือ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพิณ - คงเจริญถิ่น
ตำแหน่ง : จท.บริหารงานทั่วไป 6
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0813433287
เบอร์ที่ทำงาน : 0-25491053-4
User : 10764
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อ่างทอง
โรงพยาบาล วิเศษชัยชาญ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุคนธ์ - ป้อมสถิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหลือคนไข้
อีเมล์ : sukon_2310@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 0-3562-2083
User : DOCWISET
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มหาสารคาม
โรงพยาบาล บรบือ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อุดมศักดิ์ - ทวดอาจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
อีเมล์ : udomsk@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0872282507
เบอร์ที่ทำงาน : 043771439 ต่อ 103
User : udomsk
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปัตตานี
โรงพยาบาล กระพ้อ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์เพ็ญ - กัวพานิช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป6
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 0-7349-4037
User : kaphor
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปราจีนบุรี
โรงพยาบาล ประจันตคาม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : คนึงนิตย์ - ณ นรงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
อีเมล์ : prachantakam.h@pho.in.th
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 037291368
User : prachan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ปทุมธานี(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : วรรณวิมล - บุณยศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 025988998
User : 110687
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ธัญบุรี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งทิพย์ - หล่าไธสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
อีเมล์ : ple.park@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 081-821724
เบอร์ที่ทำงาน : 02-5772600
User : 1357
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาล แม่สะเรียง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ไชยณรงค์ - ปิตุรัตน์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : piturat@health2.moph.go.th
เบอร์มือถือ : 0817647903
เบอร์ที่ทำงาน : 053-681394
User : piturat
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นราธิวาส
โรงพยาบาล นราธิวาสราชนครินทร์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง - รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : jamlong_2494@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0819597648
เบอร์ที่ทำงาน : 079511411ต่อ -8116
User : jamlong
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาล กาญจนดิษฐ์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพิศ - แก้วอนันต์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : kandit11357@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0812714367
เบอร์ที่ทำงาน : 077244518ถึง9
User : sonpist
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชลบุรี
โรงพยาบาล บ้านบึง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนีย์ - ไวปัญญา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0818653324
เบอร์ที่ทำงาน : 038444204
User : 38736
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุพรรณบุรี
โรงพยาบาล สามชุก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พ.จ.ท.มล - ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : mol_95@yahoo.co.th
เบอร์มือถือ : 0870092869
เบอร์ที่ทำงาน : 035571492
User : mol
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล ชุมพวง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : วรรณศิการ์ - เหินชัย
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ 6
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : WH
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชลบุรี
โรงพยาบาล ชลบุรี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ดวงดาลัด - เจนภูมิเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
อีเมล์ : duangdalad-j@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0890948352
เบอร์ที่ทำงาน : 038931016
User : duangdalad
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พิษณุโลก
โรงพยาบาล บางกระทุ่ม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชุลี - พิมพ์ประสานต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
อีเมล์ : anchphim@gmail.com
เบอร์มือถือ : 085-878-97
เบอร์ที่ทำงาน : 055-391-061-2
User : anchphim
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มุกดาหาร
โรงพยาบาล มุกดาหาร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางพิชญ์ชาดา - ฤทธิขันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ 5
อีเมล์ : pimranna@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0817292209
เบอร์ที่ทำงาน : 042611285 ต่อ 165
User : pimranna
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มหาสารคาม
โรงพยาบาล นาดูน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เสาวณีย์ - จันทะมะณี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 4
อีเมล์ : PHATAD_NADOON@HOTMAIL.COM
เบอร์มือถือ : 0850110743
เบอร์ที่ทำงาน : 043797015
User : PHATAD_NADOON
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตาก
โรงพยาบาล บ้านตาก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ - เพ็ชรยัง
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อีเมล์ : fukk4416@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0859530250
เบอร์ที่ทำงาน : 055591436
User : lab_bantak
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มหาสารคาม
โรงพยาบาล บรบือ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ยี่สุ่น - พิมล
ตำแหน่ง : จพ.การเงินและบัญชี
อีเมล์ : 11055@cs.chi.or.th
เบอร์มือถือ : 0878655675
เบอร์ที่ทำงาน : 043771439-103
User : 11055
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล สารภี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สิริพร - บุญเซียม
ตำแหน่ง : จพง.การเงิน
อีเมล์ : pngk_yes@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0815306354
เบอร์ที่ทำงาน : 053321062
User : saraphi
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พิษณุโลก
โรงพยาบาล พุทธชินราช(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : อุทัย - ตรงเท่ง
ตำแหน่ง : จนท.เครื่องคอมฯ
อีเมล์ : vaspa_pitlok@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0867377199
เบอร์ที่ทำงาน : 055219084
User : uthai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำปาง
โรงพยาบาล แจ้ห่ม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ทิพาพร - คุ้มวัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : pigmoo1@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 054-271005-6 ต่อ 160
User : 11150
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชลบุรี
โรงพยาบาล ชลบุรี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : kanya - manee
ตำแหน่ง : นวก.เผยแพร่
อีเมล์ : kanya77@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0869899119
เบอร์ที่ทำงาน : 0 3893 1059
User : kanya77
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สมุทรสาคร
โรงพยาบาล สมุทรสาคร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : อัมรา - ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : จนท.ธุรการ
อีเมล์ : vatgana@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0877694314
เบอร์ที่ทำงาน : 034-42709 ต่อ 7708
User : a2516
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล โพธิ์ไทร(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อรดี - โชคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ 6ว
อีเมล์ : chocksawat@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 09 8717989
เบอร์ที่ทำงาน : 045496170
User : chocksawat
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สระบุรี
โรงพยาบาล บ้านหมอ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : วามิณี - แจ้งประดิษฐ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
อีเมล์ : vaminee@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 089-807885
เบอร์ที่ทำงาน : 036-201171
User : 123
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : จิรภาพร - ผดุงกิจ
ตำแหน่ง : จนท.ธุรการ
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 043-518200 ต่อ 114
User : u900145
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตรัง
โรงพยาบาล กันตัง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนมาส - ชัยเกษตรสิน
ตำแหน่ง : จนท.บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : kan_jam@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0831730091
เบอร์ที่ทำงาน : 075251256 ต่อ 108
User : kanjam
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล สุรินทร์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : จรีภรณ์ - ศิริมาก
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 6
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0868764088
เบอร์ที่ทำงาน : 044511030
User : 105058
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตาก
โรงพยาบาล แม่ระมาด(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางวันทิณ - ยศบรรเทิง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : ttt@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0899586486
เบอร์ที่ทำงาน : 055-581229ต่อ147
User : 02
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล ดอยสะเก็ด(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นงค์คาร - ศักดินา
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
อีเมล์ : sak.dina@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0866570013
เบอร์ที่ทำงาน : 0534955719 ต่อ 331, 332
User : u111220
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล บ้านใหม่ไชยพจน์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ - ปรัชฌวิทยากร
ตำแหน่ง : เภสัชกร
อีเมล์ : brpharmacist@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0818793898
เบอร์ที่ทำงาน : 044650317
User : brpharmacist
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาล ฉวาง(รพร. )
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติก้องไกร - บุญนำ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ 7
อีเมล์ : keatkongkrai@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 075-481113-5
User : chawanghospital
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุโขทัย
โรงพยาบาล ศรีสัชนาลัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุธาพร - บุณยศิวาพงศ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : ko.aoy005@gmail.come
เบอร์มือถือ : 0892691913
เบอร์ที่ทำงาน : 055673136-8
User : aoy
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ยโสธร
โรงพยาบาล ยโสธร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : อมรพรรณ - พรหมมาศ
ตำแหน่ง : นิติกร
อีเมล์ : ty_mail@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0870483189
เบอร์ที่ทำงาน : 045-714041
User : ty
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครสวรรค์
โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : สิริพงศ์ - สุธาศิลพรมแพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 7
อีเมล์ : siripong_khaw.@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0866817212
เบอร์ที่ทำงาน : 056232001-6
User : hr30
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ระยอง
โรงพยาบาล ระยอง(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดา - บัวพันธ์
ตำแหน่ง : นักสถิติ
อีเมล์ : sudancha@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0896064480
เบอร์ที่ทำงาน : 038-611104
User : sudancha
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล สตึก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สมชาย - ลั่นเต้ง
ตำแหน่ง : เภสัชกร 5
อีเมล์ : s4150085@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 086-622397
เบอร์ที่ทำงาน : 044-681491
User : s4150085
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : รินรดา - วัฒนสินธุ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : pooreh@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0810532902
เบอร์ที่ทำงาน : 043518200
User : poo
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุดรธานี
โรงพยาบาล หนองหาน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ดลยา - วิชาชัย
ตำแหน่ง : จพ.การเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0868599675
เบอร์ที่ทำงาน : 042-261135
User : tu
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาฬสินธุ์
โรงพยาบาล คำม่วง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุพรรนิกา - ภูนาชำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 043-879131
User : supunnika
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลพบุรี
โรงพยาบาล ท่าวุ้ง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อนุวัฒน์ - วิใจเงิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อีเมล์ : thawunghospital@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0816394451
เบอร์ที่ทำงาน : 036622709
User : thawung2
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : เอื้อมเดือน - แสงศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0867392389
เบอร์ที่ทำงาน : 077272231ต่อ2009
User : sumduan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล ประโคนชัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : มณฑป - เธียรวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข7
อีเมล์ : montearn@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0818796961
เบอร์ที่ทำงาน : 044670103-7
User : Mondop
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปราจีนบุรี
โรงพยาบาล กบินทร์บุรี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล - พูนบุญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0819455312
เบอร์ที่ทำงาน : 067288196-7 ต่อ 6110
User : kabin
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สระแก้ว
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : สุมณเฑียร - บัวเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : sumontien@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0850909009
เบอร์ที่ทำงาน : 037242532
User : sumontien
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มุกดาหาร
โรงพยาบาล ดอนตาล(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเชิดศรี - เสนา
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : 0817490088
เบอร์ที่ทำงาน : 0-4268-9085
User : num
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครสวรรค์
โรงพยาบาล ลาดยาว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : บุบผา - หมื่นโฮ้ง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : tok_buppa@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0841525693
เบอร์ที่ทำงาน : 056385012
User : 2508
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล ประโคนชัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา - ศิลาเกษ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข7
อีเมล์ : kan_silaket@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0858595215
เบอร์ที่ทำงาน : 044670103ต่อ118
User : 2496
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นสิท - ปัญญาคม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานควบคุมโรค 5
อีเมล์ : uzaanana@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0862564312
เบอร์ที่ทำงาน : 045250557
User : miaow
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : หนองบัวลำภู
โรงพยาบาล หนองบัวลำภู(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสุปราณี - บัวขาว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
อีเมล์ : tuenjaichin@sanook.com
เบอร์มือถือ : 0846851074
เบอร์ที่ทำงาน : 042311999
User : 10704
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล ปากช่องนานา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เกษมศักดิ์ - ชุมศรี
ตำแหน่ง : เลขาฯ ผอ.รพ.ปากช่องนานา
อีเมล์ : hs3era@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0815869731
เบอร์ที่ทำงาน : 044311856 (555)
User : hs3era
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พิษณุโลก
โรงพยาบาล วังทอง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ธนาคม - มหาชัยพงศ์กุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ 8
อีเมล์ : m_thanakom@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0866331603
เบอร์ที่ทำงาน : 055311017
User : mark857
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พัทลุง
โรงพยาบาล เขาชัยสน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อุดม - การะนันต์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : udomk1966@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 087295210
เบอร์ที่ทำงาน : 0-7469-1031
User : udomk1966
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ยะลา
โรงพยาบาล ยะหา(รพร. )
ชื่อ-นามสกุล : อภิชัย - อิบราฮิม
ตำแหน่ง : นายแพทย์ 6
อีเมล์ : alex4025110@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0869659131
เบอร์ที่ทำงาน : 073291166
User : alex
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ขอนแก่น
โรงพยาบาล ซำสูง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ชัย - ใจดี
ตำแหน่ง : พล
อีเมล์ : memor@chai.com
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : -
User : memon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ขอนแก่น
โรงพยาบาล แวงน้อย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ใจ - ใฉ
ตำแหน่ง :
อีเมล์ : chai@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0
เบอร์ที่ทำงาน : 1
User : 1157m
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กำแพงเพชร
โรงพยาบาล ปางศิลาทอง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กมลวรรณ - ชะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : nongwan2522@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0846198983
เบอร์ที่ทำงาน : 0-5578-0487
User : 2522
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปัตตานี
โรงพยาบาล ปัตตานี(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงสมร - เอี้ยวซิโป
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : nuing@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0841935709
เบอร์ที่ทำงาน : 07337080
User : neung
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กระบี่
โรงพยาบาล ลำทับ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ - จีระธรรมสุนทร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6
อีเมล์ : paioom_001@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0878872812
เบอร์ที่ทำงาน : 075643255
User : lamtab 1
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงราย
โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ฑาริกา - พงษ์แสงกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : tareka_sc@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0831147699
เบอร์ที่ทำงาน : 053-711300 ต่อ 1105
User : tareka
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงราย
โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นางญาดา - รูปะวิเชตร์
ตำแหน่ง : บุคลากร6
อีเมล์ : da_pa51@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0856165563
เบอร์ที่ทำงาน : 053-711300 ต่อ 1105
User : da_pa51
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กำแพงเพชร
โรงพยาบาล กำแพงเพชร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นาวินี - รอตศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0852739794
เบอร์ที่ทำงาน : 055-711232
User : adm01
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล บุรีรัมย์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ทัศนีย์ - มินพิมาย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : tatsanee_br@yahoo.co.th
เบอร์มือถือ : 0898655882
เบอร์ที่ทำงาน : 0 4461 5002 ต่อ 3415
User : tatsanee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำปาง
โรงพยาบาล งาว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : รุจิรา ประพันธ์สุข - ประพันธ์สุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0850413594
เบอร์ที่ทำงาน : 054261253
User : 7779
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อ่างทอง
โรงพยาบาล ป่าโมก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เศรษฐพงศ์ - อาลีมินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข7
อีเมล์ : setthaphong01@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 035661184
User : se007
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ยโสธร
โรงพยาบาล คำเขื่อนแก้ว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายกาญจนพงษ์ - เพ็ญทองดี
ตำแหน่ง : เภสัชกร 7
อีเมล์ : pleamir@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0868712543
เบอร์ที่ทำงาน : 045791133 ต่อ 150
User : pleamir
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มุกดาหาร
โรงพยาบาล ดงหลวง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กิตติศักดิ์ - ประคองสิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว.
อีเมล์ : kittisak_dl@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0879444955
เบอร์ที่ทำงาน : 042697022
User : dongl02
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชัยภูมิ
โรงพยาบาล บ้านเขว้า(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นิสายชล - จุลยะโชค
ตำแหน่ง : ธุรการ
อีเมล์ : Manueng11@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0872567248
เบอร์ที่ทำงาน : 044 - 891022
User : nueng
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : น่าน
โรงพยาบาล ท่าวังผา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : s - d
ตำแหน่ง :
อีเมล์ : jida59@yahoo.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : jida59
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครสวรรค์
โรงพยาบาล หนองบัว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กัณฐิกา - โอชารส
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : kantika_7@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0818882687
เบอร์ที่ทำงาน : 056251615
User : nongbua
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครปฐม
โรงพยาบาล กำแพงแสน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พริ้มพราย - แอ้นไทสงค์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
อีเมล์ : phrim_000konsicre@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 0-3428-1686
User : phrim_000
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล หนองเสือ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร - สังข์ศิลป์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญฃี
อีเมล์ : bangon_s@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0817709591
เบอร์ที่ทำงาน : 025491053-4
User : nongsuahospital
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล นางรอง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นันทิยา - รัมณีย์รัตนากุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
อีเมล์ : r_nantiya@yahoo.co.th
เบอร์มือถือ : 0818794588
เบอร์ที่ทำงาน : 044624530-3
User : nantiya2007
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครสวรรค์
โรงพยาบาล แม่วงก์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงนุช - กัณหะเนตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6
อีเมล์ : nongnutkan@thaimail
เบอร์มือถือ : 08-1887615
เบอร์ที่ทำงาน : 05-6238012
User : 2505
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พิษณุโลก
โรงพยาบาล พุทธชินราช(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ปวรมน - ศรีบุษรา
ตำแหน่ง : นายแพทย์ 8 ว
อีเมล์ : paworamon13@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0815323457
เบอร์ที่ทำงาน : 055219844
User : paworamon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ขอนแก่น
โรงพยาบาล ขอนแก่น(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ - รู้ยืนยงค
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อีเมล์ : roowachara@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0834500663
เบอร์ที่ทำงาน : 043241463
User : wachararoo
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ศรีสะเกษ
โรงพยาบาล กันทรารมย์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกวรรณ - อรัญถิตย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : kanokwan_240715@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0892857636
เบอร์ที่ทำงาน : 045651144
User : 10928
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : แพร่
โรงพยาบาล แพร่(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ไกรวุฒิ - คนงาม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : kayoshiro@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0850382098
เบอร์ที่ทำงาน : 054533500 - 1204
User : lupanjr
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชัยภูมิ
โรงพยาบาล หนองบัวระเหว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สมฤทธิ์ - รอดสนใจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : rodsonjai@chaiyo.com
เบอร์มือถือ : 087-779990
เบอร์ที่ทำงาน : 04-4897-022
User : rodsonjai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครพนม
โรงพยาบาล นครพนม(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : duckly - srisom
ตำแหน่ง : rn
อีเมล์ : n_littleduck@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : duck
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาล ศรีสังวาลย์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางชีวัน - ระวังศรี
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีดชั้น2
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 053-620731-2103
User : 10719
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สกลนคร
โรงพยาบาล เต่างอย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.อ.ศิริพงษ์ - มีสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 4
อีเมล์ : peaksiri@yahoo.co.th
เบอร์มือถือ : 0818798771
เบอร์ที่ทำงาน : 042-761041 ต่อ 437
User : peaksiri
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พิจิตร
โรงพยาบาล บางมูลนาก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระพันธ์ - สุขขี
ตำแหน่ง : นายแพทย์ 8
อีเมล์ : jisukkee@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0898578576
เบอร์ที่ทำงาน : 056631131
User : jisukkee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุโขทัย
โรงพยาบาล ศรีสัชนาลัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : หัสยา - นวงลเนียม
ตำแหน่ง : นพ 6
อีเมล์ : hadsaya_nuan@yahoomail.com
เบอร์มือถือ : 0857282845
เบอร์ที่ทำงาน :
User : hadsaya
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กำแพงเพชร
โรงพยาบาล ลานกระบือ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา - คำแสง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ 6
อีเมล์ : n.munt@thaimail.com
เบอร์มือถือ : 0869367815
เบอร์ที่ทำงาน : 055769085
User : kanchana
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล อมก๋อย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นงค์รักษ์ - อรุณทรงพร
ตำแหน่ง : จนท.ธุรการ
อีเมล์ : nongrak1@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0849268361
เบอร์ที่ทำงาน : 053-467068 ต่อ 100
User : 2519
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล สีคิ้ว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ชัยวัฒน์ - ทองไหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
อีเมล์ : c_thongmai@hotmai.com
เบอร์มือถือ : 0819555369
เบอร์ที่ทำงาน : 044411020
User : chaiwat
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สกลนคร
โรงพยาบาล โพนนาแก้ว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กรวรรณ - บุระเนตร
ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : korawan16@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0894225516
เบอร์ที่ทำงาน : 042707005-7
User : korawan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงราย
โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ชนาภา - ชมภูงาม
ตำแหน่ง : บุคลากร
อีเมล์ : Chanapa_2550@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 010347264
เบอร์ที่ทำงาน : 053711300ต่อ1105
User : acer
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : น่าน
โรงพยาบาล เวียงสา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จารุวัจน์ - ไชยบุญเรือง
ตำแหน่ง : จพง.เภสัชกรรม5
อีเมล์ : mmax_123@hotmail
เบอร์มือถือ : 0861149437
เบอร์ที่ทำงาน : 054752012
User : jaruwat
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาฬสินธุ์
โรงพยาบาล กาฬสินธุ์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ฉวีวรรณ - ทวะบุรี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 043-815610
User : 2150
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุโขทัย
โรงพยาบาล ศรีสังวร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ชเนรินทร์ - ดาทอง
ตำแหน่ง : จบห.การเงินและบัญชี
อีเมล์ : koda69@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 055-682331-43
User : koda
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นนทบุรี
โรงพยาบาล ไทรน้อย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพล - โมรานิล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : nipon@health.moph.go.th
เบอร์มือถือ : 0867083460
เบอร์ที่ทำงาน : 02-5717899-900 ต่อ 302
User : nipon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาล ปราณบุรี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เจริญจิต - ศักดิ์แก้ว
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ7
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 032-621757
User : nang
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาล หัวหิน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อรอนงค์ - หงษ์ชุมแพ
ตำแหน่ง : เภสัชกร
อีเมล์ : tom405@thaimail.com
เบอร์มือถือ : 0891559645
เบอร์ที่ทำงาน : 032547351
User : tom405
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : หนองคาย
โรงพยาบาล ศรีเชียงใหม่(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เอกอรุษ - อินทะกนก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
อีเมล์ : neungitti@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0810564107
เบอร์ที่ทำงาน : 042483381
User : sowla
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชัยภูมิ
โรงพยาบาล หนองบัวระเหว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อรญา - คำภู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : orraya_kumphu
เบอร์มือถือ : 0846055990
เบอร์ที่ทำงาน : 044897124
User : orraya
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล บุรีรัมย์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : กันนิกา - เหลี่ยมสมบุญ
ตำแหน่ง : เลขาฯ ผอก. รพ.บุรีรัมย์
อีเมล์ : nukanika@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0896276808
เบอร์ที่ทำงาน : 044615002
User : HOSP
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สมุทรสงคราม
โรงพยาบาล อัมพวา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : วนิดา - ศรีสำราญ
ตำแหน่ง : จพง.สธ4
อีเมล์ : tubmarin@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 032282479
User : w2820
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ภูเก็ต
โรงพยาบาล ป่าตอง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองทวี - ขาวมีชื่อ
ตำแหน่ง : จพ.พัสดุ
อีเมล์ : lever_n@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 081-537365
เบอร์ที่ทำงาน : 076-342553
User : ruangtavee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล เวียงแหง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จิราภรณ์ - อินพรม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : mewjirapron11@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 086-190824
เบอร์ที่ทำงาน : 053-477001
User : mewjirapron
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงราย
โรงพยาบาล เชียงของ(รพร. )
ชื่อ-นามสกุล : เพลินพิศ - รัตนประยูร
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 0-5379-1206
User : 4567
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครปฐม
โรงพยาบาล กำแพงแสน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ลัดธิดา - แสงหาญ
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ
อีเมล์ : phrim_000konsicre@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 034281686
User : h11297
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครปฐม
โรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : วาสนา - คล้ายแดงคล้ำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0817054534
เบอร์ที่ทำงาน : 034-277-085-8
User : 2524
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชลบุรี
โรงพยาบาล อ่าวอุดม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมล - ชาชิโย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : ao-udomhospital@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 038-351010
User : chachiyo
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครปฐม
โรงพยาบาล นครชัยศรี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : รัตนาวดี - จูละยานนท์
ตำแหน่ง : เภสัชกร 7
อีเมล์ : jtim04@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0812084083
เบอร์ที่ทำงาน : 034332156
User : ratanawadee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สมุทรปราการ
โรงพยาบาล พระสมุทรเจดีย์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ประภา - ไชยฤกษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
อีเมล์ : p-pa-ppa@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0818671556
เบอร์ที่ทำงาน : 02-3895980 ต่อ 232
User : ppa
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุพรรณบุรี
โรงพยาบาล หนองหญ้าไซ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพรรษา - คงประเสริฐ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : kul_june@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 081-817657
เบอร์ที่ทำงาน : 035-577068-9
User : sirikul
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ขอนแก่น
โรงพยาบาล สิรินธร(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : บุณณดา - คำหล้า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0894170090
เบอร์ที่ทำงาน : 043267041 ต่อ 301
User : 2507
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ขอนแก่น
โรงพยาบาล สิรินธร(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อุษณีย์ - คุณภู่
ตำแหน่ง : จ.วิเคราะห์ฯ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : pink
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด :
โรงพยาบาล ( )
ชื่อ-นามสกุล : -
ตำแหน่ง :
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : u11129
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สงขลา
โรงพยาบาล หาดใหญ่(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : มัทนา - มุสิกพันธุ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : tbbunyoung@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0897372468
เบอร์ที่ทำงาน : 074273228
User : mattana
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาล ศรีสังวาลย์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ - เมฆิน
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
อีเมล์ : amornmae@yahoo.com
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 053611378
User : amorarat
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาฬสินธุ์
โรงพยาบาล นามน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : รัฐพล - ประทุมวัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ลูกจ้างชั่วคราว)
อีเมล์ : millionp@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0
เบอร์ที่ทำงาน : 0
User : namon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล ไชยปราการ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ธวัชชัย - โอดชุ่ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : odchum1999@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0869163469
เบอร์ที่ทำงาน : 053870444 9
User : odchum
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อำนาจเจริญ
โรงพยาบาล อำนาจเจริญ(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล - นามสร
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อีเมล์ : chus7244@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0818771865
เบอร์ที่ทำงาน : 045511940-8
User : labamnat
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาฬสินธุ์
โรงพยาบาล กาฬสินธุ์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ไกรวัลย์ - ภูโคกหิน
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
อีเมล์ : kraiwan_phu@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0810532110
เบอร์ที่ทำงาน : 043815984
User : kraiwan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ขอนแก่น
โรงพยาบาล สิรินธร(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เพลินพิศ - ห่านตระกูล
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : -
User : 12
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : หนองคาย
โรงพยาบาล ท่าบ่อ(รพร. )
ชื่อ-นามสกุล : เทอดทูล - นิ่มพงษ์ศักดิ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์
อีเมล์ : toong_98@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0817492243
เบอร์ที่ทำงาน : 042431015
User : toong_98
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุตรดิตถ์
โรงพยาบาล ลับแล(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พิทยาธร - แก้วหลวง
ตำแหน่ง : จพ.เภสัชกรรม 5
อีเมล์ : mr_quixtar@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0812808464
เบอร์ที่ทำงาน : 055431345
User : lablae
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาฬสินธุ์
โรงพยาบาล กาฬสินธุ์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : อตินุช - สงค์ประภา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 5
อีเมล์ : www.atinut_joy@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0817697396
เบอร์ที่ทำงาน : 043811520
User : atinut
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชัยภูมิ
โรงพยาบาล แก้งคร้อ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายคมกริช - เพ็ญจันทร์
ตำแหน่ง : จนท.บันทึกข้อมูล
อีเมล์ : komkrid79@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0896301777
เบอร์ที่ทำงาน : 044882941
User : komkrid79
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กำแพงเพชร
โรงพยาบาล ทรายทองวัฒนา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : รัตนา - ธงชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : fern_touch@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0862073497
เบอร์ที่ทำงาน : 055732105
User : 11235
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงราย
โรงพยาบาล เชียงแสน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สวรรค์ - มงคลคลี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0895576257
เบอร์ที่ทำงาน : 053777017
User : sawan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุโขทัย
โรงพยาบาล ศรีสัชนาลัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กุศิไช - เขตบรรพต
ตำแหน่ง : จนท.รังสีการแพทย์
อีเมล์ : charivanrt17@thaimail.com
เบอร์มือถือ : 084-152243
เบอร์ที่ทำงาน : 055-673136
User : van
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล แม่แตง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กฤติยาณี - ประภารัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 053-471701-2
User : 987654
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล แม่แตง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : มยุรีย์ - ชัยกันย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : chaikun_aaa@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : aaa
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุดรธานี
โรงพยาบาล อุดรธานี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : สาวิตรี - ชิ้นทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : savitree_1234@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0874918827
เบอร์ที่ทำงาน : 042245555
User : savitree1234
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาล โพนทราย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จัตุพร - บุตรศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
อีเมล์ : statistic30@msn.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : admin30
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำปาง
โรงพยาบาล งาว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ดลนภา - จอมคำสิงห์
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ
อีเมล์ : mai@thaimail.com
เบอร์มือถือ : 0846162718
เบอร์ที่ทำงาน : 054261055
User : mai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ดนุภพ. - ศรศิลป์.
ตำแหน่ง : เภสัชกร 7
อีเมล์ : danunuphob@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0812652432
เบอร์ที่ทำงาน : 045244973
User : d4530
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ประชาธิปัตย์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : วัชรี - เกตุนาค
ตำแหน่ง : จพง.ธุรการ 5
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 089-454749
เบอร์ที่ทำงาน : 02-5674048 ต่อ 402
User : saranya
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กระบี่
โรงพยาบาล กระบี่(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ธาดา - ลายประเสริฐ
ตำแหน่ง : นายแพทย์7
อีเมล์ : iceparn2@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0850601662
เบอร์ที่ทำงาน : 075632171
User : iceparn2
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อ่างทอง
โรงพยาบาล วิเศษชัยชาญ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พิจิตร - พ้นภัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕
อีเมล์ : pjabcd@health2.moph.go.th
เบอร์มือถือ : 0863224965
เบอร์ที่ทำงาน : 035622083
User : pjabcd
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ลาดหลุมแก้ว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสุทิน - อาษาสิงห์
ตำแหน่ง : จพ.การเงินและบัญชี 5
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0898613056
เบอร์ที่ทำงาน : 02599160ต่อ104
User : 13
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชัยภูมิ
โรงพยาบาล บ้านเขว้า(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : น้ำทิพย์ - สมรรถชัย
ตำแหน่ง : จพ.เวชกิจฉุกเฉิน
อีเมล์ : emt_i912@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0850886383
เบอร์ที่ทำงาน : 044839797ต่อ123
User : 45125460121
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สระบุรี
โรงพยาบาล สระบุรี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : วนิดา - บุญมา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อีเมล์ : sbh@srbr.in.th
เบอร์มือถือ : 0830252565
เบอร์ที่ทำงาน : 036316555 ต่อ 3125
User : saraburi_h
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ภูเก็ต
โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ไชยณรงค์ - คำแป้น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
อีเมล์ : chainarong_rt17@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0815392171
เบอร์ที่ทำงาน :
User : pp1600
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ยะลา
โรงพยาบาล บันนังสตา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิทยา - หนูเพชร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ7
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 073289142
User : pittaya
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล เดชอุดม(รพร. )
ชื่อ-นามสกุล : นิกร - สีแสด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : detudom.hospital@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0868760765
เบอร์ที่ทำงาน : 045361133
User : nikorn
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปัตตานี
โรงพยาบาล โคกโพธิ์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พันธนิตย์ - ไตรธเนศ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ 4
อีเมล์ : t_panthanit@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0815405781
เบอร์ที่ทำงาน : 073431313
User : natdevil
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ศรีสะเกษ
โรงพยาบาล กันทรลักษ์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : 123 - 456
ตำแหน่ง : 7
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 045635759
เบอร์ที่ทำงาน : 045635758
User : 654321
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร(รพช.* )
ชื่อ-นามสกุล : เบญจมาศ - อุ่นเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : lady_benja@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0854953171
เบอร์ที่ทำงาน : 045-204590
User : piboon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล เมืองฉะเชิงเทรา(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นพพร - ยอดกล้า
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด 6
อีเมล์ : nyodkla@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0812535588
เบอร์ที่ทำงาน : 038814375-8 ต่อ 2993
User : nyodkla
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : หนองคาย
โรงพยาบาล หนองคาย(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : พัชรี - พรหมเขต
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 042-413456-65 ต่อ111
User : puchree
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ลำลูกกา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กุลดา - มณีวงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 025631011
User : ukulda
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พังงา
โรงพยาบาล เกาะยาว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย - ผดุงผล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : somchai4@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0819564125
เบอร์ที่ทำงาน : 076597119
User : somchai4
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครปฐม
โรงพยาบาล ห้วยพลู(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จิดาภา - ห้วยหงษ์ทอง
ตำแหน่ง : บันทึกข้อมูล
อีเมล์ : made_up_look@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 034-389217
User : jidapar
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ลาดหลุมแก้ว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ธัญวรัตม์ชนก - วิประเสริฐ
ตำแหน่ง : เภสัชกร7
อีเมล์ : nwiprasirt@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0890701103
เบอร์ที่ทำงาน : 025991650
User : nwiprasirt
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ราชบุรี
โรงพยาบาล ราชบุรี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : จารุวรรณ์ - รอบจังหวัด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 032-321824
User : rbh10677
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : จันทบุรี
โรงพยาบาล ขลุง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุวรรรา - ภูกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : suwaana_pukul@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 083-604745
เบอร์ที่ทำงาน : 039-441644
User : sunu15
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ลำลูกกา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ชาติชาย - เอี่ยมเสริม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธาณสุข5
อีเมล์ : ph_puk@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0841321749
เบอร์ที่ทำงาน : 025691240
User : phpuk
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศ - มอบนรินทร์
ตำแหน่ง : บุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 077-273231 ต่อ 2007
User : nid
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาล คีรีรัฐนิคม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อรพิน - ทองชะอม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : kon_chuy@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0869415156
เบอร์ที่ทำงาน : 077391117
User : kon_chuy
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำปาง
โรงพยาบาล เถิน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สันติชัย - วงค์วิชัย
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
อีเมล์ : s168621
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 054-291585
User : s168621
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาล เสนา(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ชลธิชา - การสมวรรณ์
ตำแหน่ง : บุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0879956108
เบอร์ที่ทำงาน : 035217118 ต่อ 130
User : sena
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล ท่าตูม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พวงทอง - ปิยกุลมาลา
ตำแหน่ง : นายแพทย์
อีเมล์ : asakit2548@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0817603533
เบอร์ที่ทำงาน : 044591126
User : pasakit
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาล สิชล(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จรุง - บุญกาญจน์
ตำแหน่ง : นายแพทย์
อีเมล์ : j_bunkan@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0818974772
เบอร์ที่ทำงาน : 075335804
User : sichon2
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงราย
โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : เจตต์ - คูสุวรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
อีเมล์ : jatek@health2.moph.go.th
เบอร์มือถือ : 0850504060
เบอร์ที่ทำงาน : 053711300 ต่อ 1721
User : jatekcr
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ราชบุรี
โรงพยาบาล ดำเนินสะดวก(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ลัดดา - คำนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : dalaka3@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0892563384
เบอร์ที่ทำงาน : 032246019
User : dalaka3
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กำแพงเพชร
โรงพยาบาล ทุ่งโพธิ์ทะเล(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : มะลิ - จันทร์ยาง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ 7
อีเมล์ : mali11228@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0812832669
เบอร์ที่ทำงาน : 055-736290
User : mali11228
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลพบุรี
โรงพยาบาล ลพบุรี(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : วิทวัส - รัตนายน
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด 7
อีเมล์ : nice8145@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0801083399
เบอร์ที่ทำงาน : 036621537
User : nicenius
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาล แม่สะเรียง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สรพงษ์ - ปัญญาเยาว์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ6
อีเมล์ : ohhmylife@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0848100304
เบอร์ที่ทำงาน : 053621027
User : ohhmylife
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ขอนแก่น
โรงพยาบาล เขาสวนกวาง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : บุญเลิศ - โพธิ์ชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 7
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0818712141
เบอร์ที่ทำงาน : 0433449142
User : sso
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล บ้านเหลื่อม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุกัญญา - วงศ์สุริยศักดิ์
ตำแหน่ง : จพ.การเงินและบัญชี 5
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 044-387107
User : 387107
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุพรรณบุรี
โรงพยาบาล ดอนเจดีย์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ไพโรจน์ - ศรีคำ
ตำแหน่ง : จนท.รังสีการแพทย์
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : 0819818406
เบอร์ที่ทำงาน : 035-507510
User : r2506
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สงขลา
โรงพยาบาล จะนะ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ประเวศ - หมีดเส็น
ตำแหน่ง : เภสัชกร
อีเมล์ : praves72@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0815424330
เบอร์ที่ทำงาน : 074-206460
User : praves72
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ราชบุรี
โรงพยาบาล โพธาราม(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางลินจง - จำเริญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ 5
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : 086 083938
เบอร์ที่ทำงาน : 032355300 ต่อ 640
User : panma
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ภูเก็ต
โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : สุนันทา - บิลอับดุลล่าห์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
อีเมล์ : na_sunanta@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0876207646
เบอร์ที่ทำงาน : 076-361210
User : na
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ระนอง
โรงพยาบาล ระนอง(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ขนิษฐา - ธนบัตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : 2525
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาล สุวรรณภูมิ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อภิชาติ - ทอทงขัน
ตำแหน่ง : จพง.พัสดุ
อีเมล์ : suwan_lek@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0816704457
เบอร์ที่ทำงาน : 043581321 ต่อ 513
User : suwanhost
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พิษณุโลก
โรงพยาบาล นครไทย(รพร. )
ชื่อ-นามสกุล : จารุวรรณ - ปานเกิด
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : jar03072515@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0810435875
เบอร์ที่ทำงาน : 055389060-1 ต่อ 503 ,818
User : jaruwan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อำนาจเจริญ
โรงพยาบาล อำนาจเจริญ(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ปรีชา - ปราณีวงศ์
ตำแหน่ง : บุคลากร
อีเมล์ : loveyoulovemydog@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0812041484
เบอร์ที่ทำงาน : 045511940-8
User : amnatcharoen
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาล เกษตรวิสัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเรือง - แซ่อึ้ง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : ILADANINE@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0815440186
เบอร์ที่ทำงาน : 043530082
User : KASETWISAIHOS
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล บุรีรัมย์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร - อาสา
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา 6
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0898454243
เบอร์ที่ทำงาน : 044 611562
User : soontorn
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล บ้านใหม่ไชยพจน์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ประดับศรี - วารีย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : psky_16ps@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0878712255
เบอร์ที่ทำงาน : 0446503179 ต่อ 151
User : psky
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาฬสินธุ์
โรงพยาบาล เขาวง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เจนณรงค์ - ละอองศรี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : jane_casnov@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0890464892
เบอร์ที่ทำงาน : 043126717
User : janecasnov
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครสวรรค์
โรงพยาบาล หนองบัว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : บุญรักษ์ - มานะกิจศิริสุทธิ
ตำแหน่ง : จ.บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : mmboonruk
เบอร์มือถือ : 0818886257
เบอร์ที่ทำงาน : 056876222-4
User : boonruk
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มหาสารคาม
โรงพยาบาล ยางสีสุราช(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุชาติ - กัสโก
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : suchat_ting@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0858909764
เบอร์ที่ทำงาน : 043729171 ต่อ 110
User : ting
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล ไชยปราการ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุภาวดี - พงษ์เสนาะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : padee_cpk@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0871784195
เบอร์ที่ทำงาน : 053870444
User : padee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครสวรรค์
โรงพยาบาล ตากฟ้า(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงศ์ - พูลสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : a.phoonsombat@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0850923120
เบอร์ที่ทำงาน : 056241027
User : takfah
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อ่างทอง
โรงพยาบาล สามโก้(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ประเทือง - โพธิ์สง่า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2
อีเมล์ : tan_po-nga@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0890193980
เบอร์ที่ทำงาน : 035697402
User : samko_51
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : น่าน
โรงพยาบาล สันติสุข(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ชนิกานต์ - ฝีปากเพราะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : ch_anik_ran@windowslive.com
เบอร์มือถือ : 0816731291
เบอร์ที่ทำงาน : 054767045
User : 8888
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สกลนคร
โรงพยาบาล เต่างอย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : siripong - meesuwan
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : peaksiri@yahoo.co.th
เบอร์มือถือ : 0818798771
เบอร์ที่ทำงาน : 042761021 ต่อ 437
User : meesuwan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : น่าน
โรงพยาบาล สันติสุข(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นพดล - พรมสุวรร
ตำแหน่ง : จนท.บันทึกข้อมูล
อีเมล์ : nopha_don@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : 11181
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล กระสัง(รพช.. )
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกิตต์ - แววจิ้งหรีด
ตำแหน่ง : จนท.ข้อมูลสื่อสาร
อีเมล์ : ksh10896@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 086-866761
เบอร์ที่ทำงาน : 044-691033-210
User : ksh10896
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุทัยธานี
โรงพยาบาล ลานสัก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : แป้งล่ำ - บุญญาประสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว
อีเมล์ : lansak201@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0899067734
เบอร์ที่ทำงาน : 056989083
User : pang201
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : จันทบุรี
โรงพยาบาล แหลมสิงห์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ชุมพล - ศรีอุดม
ตำแหน่ง : เภสัชกร 7
อีเมล์ : chumpol_sri@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0849776040
เบอร์ที่ทำงาน : 039363760
User : chumpol
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล ด่านขุนทด(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ชนิกามาศ - ดุงโคกกรวด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : chani.dung@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0895805820
เบอร์ที่ทำงาน : 044208208
User : 140612
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เพชรบูรณ์
โรงพยาบาล หล่มสัก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อภิชัย - ไพรเพชรศักดิ์
ตำแหน่ง : บริหารงานทั้วไป 7
อีเมล์ : lshptf@gmail.com
เบอร์มือถือ : 081-474549
เบอร์ที่ทำงาน : 056-702001 ต่อ 112
User : lshptj
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ราชบุรี
โรงพยาบาล ราชบุรี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย - บุญมา
ตำแหน่ง : ช่างกายอุปกรณ์ 6
อีเมล์ : amwna1214@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0868678334
เบอร์ที่ทำงาน : 032-327901-8 ต่อ 2115
User : ping
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชุมพร
โรงพยาบาล ชุมพร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพร - หลิ่มสัมพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อีเมล์ : Duan_am125@Hotmail.com
เบอร์มือถือ : 084-065370
เบอร์ที่ทำงาน :
User : 00161
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : จันทบุรี
โรงพยาบาล แก่งหางแมว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปาริชาติ - ใสสอาด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 2
อีเมล์ : nunprc@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0866281951
เบอร์ที่ทำงาน : 039308028-9
User : nunprc
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สมุทรปราการ
โรงพยาบาล บางจาก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อรุณรัตน์ - สัมฤทธิ์ล้วน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 024643002-3
User : 10754
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ราชบุรี
โรงพยาบาล โพธาราม(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ลินจง - จำเริญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ 5
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : 0860839385
เบอร์ที่ทำงาน : 032355300 ต่อ 640
User : chamroen
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุดรธานี
โรงพยาบาล กุมภวาปี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายเลอพร - ชูเทพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่ไป 7
อีเมล์ : hme301@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0819643299
เบอร์ที่ทำงาน : 042-334400-2ต่อ241
User : 110598
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : น่าน
โรงพยาบาล น่าน(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นิรัญ - กุศล
ตำแหน่ง : จนท.รังสีการพทย์
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0856152527
เบอร์ที่ทำงาน : 054710138
User : nirun
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ราชบุรี
โรงพยาบาล ราชบุรี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร - อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง : จนท.บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : joom_2524@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0863423603
เบอร์ที่ทำงาน : 3113
User : joom
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ระยอง
โรงพยาบาล บ้านค่าย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นิภาภัทร - ชาวไว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
อีเมล์ : nipapat007@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0895447744
เบอร์ที่ทำงาน : 038641005-6
User : nipapat
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ยะลา
โรงพยาบาล ยะลา(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : โสภิดา - วิฬาสุวรรณ
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ
อีเมล์ : hospitalyal@yah.co.th
เบอร์มือถือ : 08-1767470
เบอร์ที่ทำงาน : 0-7324-4711-7ต่อ189
User : 25012510
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : จันทบุรี
โรงพยาบาล พระปกเกล้า(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ - ดีทั่ว
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
อีเมล์ : rodeoppk@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 039324975
User : sd
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อ่างทอง
โรงพยาบาล วิเศษชัยชาญ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นิภาภัทร - ช้างงาม
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
อีเมล์ : nuinypop@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0815707727
เบอร์ที่ทำงาน : 035631322ต่อ242
User : nuinypop
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาล จุฬาภรณ์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เจริญ - สัญจร
ตำแหน่ง : จนท.บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0810901145
เบอร์ที่ทำงาน : 0864709005
User : u08961
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เลย
โรงพยาบาล ภูหลวง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เอื้อมพร - ชาหล้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : noomnim.n@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0878659038
เบอร์ที่ทำงาน : 042-879101
User : Phuluang
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตรัง
โรงพยาบาล นาโยง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อนันต์ - ไทรงาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
อีเมล์ : anan1@tro.moph.go.th
เบอร์มือถือ : 0811250146
เบอร์ที่ทำงาน : 075574052
User : anan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สระบุรี
โรงพยาบาล สระบุรี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : สุดารัตน์ - ดวงดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
อีเมล์ : patsadu@srbr.in.th
เบอร์มือถือ : 0897984180
เบอร์ที่ทำงาน : 036223647
User : 223647
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำพูน
โรงพยาบาล บ้านธิ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พิเชษฐ์ - ปัญโญใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคนไข้
อีเมล์ : pichet56@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0865869456
เบอร์ที่ทำงาน : 053-984325-6
User : chet
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปราจีนบุรี
โรงพยาบาล ประจันตคาม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางคนึงนิตย์ - ณ นรงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
อีเมล์ : prachantakam_hospital@yahoo.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 037291368
User : prachantakam
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สมุทรสาคร
โรงพยาบาล สมุทรสาคร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ปัทมา - เวตรง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อีเมล์ : winnyscale@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0830779460
เบอร์ที่ทำงาน : 034427099-2214
User : arsarim
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุดรธานี
โรงพยาบาล อุดรธานี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิตตรา - บุญกว้าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 042222356
User : sujittra7777
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : นางปณยา - นาถาพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ๕
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0853028355
เบอร์ที่ทำงาน : 044235838
User : panaya
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อำนาจเจริญ
โรงพยาบาล หัวตะพาน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร.ต.พชร - ศรีระวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อีเมล์ : poch2519@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0819995184
เบอร์ที่ทำงาน : 045469003
User : poch2519
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อ่างทอง
โรงพยาบาล อ่างทอง(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางฐานิต - ใบกุ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : 0841253751
เบอร์ที่ทำงาน : 035-615111 ต่อ 115
User : -
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อ่างทอง
โรงพยาบาล อ่างทอง(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางวิเชียร - พูลสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ5
อีเมล์ : K_mikky@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0814336294
เบอร์ที่ทำงาน : 035-615111 ต่อ 115
User : mikky
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พัทลุง
โรงพยาบาล พัทลุง(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : แพทย์หญิงสุชาดา - แซ่เฮง
ตำแหน่ง : นายแพทย์6
อีเมล์ : suchadasaeheng@mail.com
เบอร์มือถือ : 0818975956
เบอร์ที่ทำงาน : 074612154
User : suchadasaeheng
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครปฐม
โรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ลัดดาวัลย์ - เทศสถาน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : Tedsathan_da@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 034-277085-8
User : 13819
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตราด
โรงพยาบาล เกาะช้าง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ศราวุธ - อยู่เกษม
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : jontrat@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0837825362
เบอร์ที่ทำงาน : 039586131
User : jontrat
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงราย
โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วันเพ็ญ - นานา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : fullmoon_jung@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0866363401
เบอร์ที่ทำงาน : 053711303
User : crhospital
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครพนม
โรงพยาบาล ธาตุพนม(รพร. )
ชื่อ-นามสกุล : ดรุณี - นาสมรูป
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : ter_thaptpanom@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0872360573
เบอร์ที่ทำงาน : 042541255-6 ต่อ 102
User : ter
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุโขทัย
โรงพยาบาล สุโขทัย(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : จิณณะ - ศรีแจ่มดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อีเมล์ : jsrijam2008@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0812811514
เบอร์ที่ทำงาน : 055611782
User : Jinna
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สมุทรปราการ
โรงพยาบาล บางจาก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พัชรินทร์ - จันทร์เกตุ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : momo1@chaiyo.com
เบอร์มือถือ : 0848016736
เบอร์ที่ทำงาน : 024643002-3
User : yor
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สิงห์บุรี
โรงพยาบาล อินทร์บุรี(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : สมนึก - สุวรรณภูเต
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ7
อีเมล์ : n.uk.1@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 081-913831
เบอร์ที่ทำงาน : 036-581993-7
User : chk12480
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พิจิตร
โรงพยาบาล บางมูลนาก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญรัตน์ - พินิตตานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 056631131
User : 11260
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล พนมดงรัษ์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวีพลอย - จำปาทองพงศ์
ตำแหน่ง : จนท.ธุรการ
อีเมล์ : raveploy_1669@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0892834718
เบอร์ที่ทำงาน : 044508242 ต่อ 102
User : dongrak
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล สุรินทร์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : อภิชาติ - พรมคง
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
อีเมล์ : papichat@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0896242462
เบอร์ที่ทำงาน : 044515913
User : api
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มุกดาหาร
โรงพยาบาล หนองสูง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ทำนอง - กลางประพันธ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : tumnong
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ลาดหลุมแก้ว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อธิพรรณ - นวมกระจ่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : wendy.por@thaimail.com
เบอร์มือถือ : 0898172810
เบอร์ที่ทำงาน : 025991650
User : atiphan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชุมพร
โรงพยาบาล ปากน้ำหลังสวน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สายฝน - นิลดำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 077-551249
User : rainy
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล ม่วงสามสิบ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญธรรม - พิมพาลัย
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ7วช.
อีเมล์ : tophy30@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0819997441
เบอร์ที่ทำงาน : 045489064
User : tophy
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สงขลา
โรงพยาบาล ปาดังเบซาร์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา - มาลาวงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : dam_tun@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0875702724
เบอร์ที่ทำงาน : (074) 522503-4 ต่อ 101
User : padang
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : น่าน
โรงพยาบาล น่าน(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นิพนธ์ - ขวัญพรหม
ตำแหน่ง : นายแพทย์7
อีเมล์ : knipon25122002@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0817164147
เบอร์ที่ทำงาน : 054771621
User : knipon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชัยนาท
โรงพยาบาล วัดสิงห์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปทิตตา - พงษ์นิกร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6
อีเมล์ : pongnikorn@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0850546180
เบอร์ที่ทำงาน : 056461344ต่อ150
User : pongnikorn
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : หนองคาย
โรงพยาบาล หนองคาย(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ลำพร - ธนดี
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0858515230
เบอร์ที่ทำงาน : 042413456
User : 1111
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงราย
โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ราตรี - สุริยะไชย
ตำแหน่ง : จพ. วิทยาศาสตร์การแพทย์
อีเมล์ : ratree_su@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0892582863
เบอร์ที่ทำงาน : 053711009
User : ratree
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ยะลา
โรงพยาบาล ยะลา(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : จิรวรรณ - ดำด้วงโรม
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : D-GUY@windowslive.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : yalahot
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : น่าน
โรงพยาบาล บ้านหลวง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช - สิทธิยศ
ตำแหน่ง :
อีเมล์ : tw.sty@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0818848652
เบอร์ที่ทำงาน : 054761043
User : tawat
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล พลับพลาชัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : วรารัตน์ - วรชัยเศรษฐ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6
อีเมล์ : mom_piew@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0864606227
เบอร์ที่ทำงาน : 044608034
User : mompiew
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ราชบุรี
โรงพยาบาล จอมบึง(รพร. )
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา - ฉันทศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : kchantasart@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0817362263
เบอร์ที่ทำงาน : 032-362662-4
User : kchantasart
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มุกดาหาร
โรงพยาบาล ดอนตาล(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อัครา - คณาดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม2
อีเมล์ : surita41@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0868680407
เบอร์ที่ทำงาน : 042-689085
User : akkhara
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มหาสารคาม
โรงพยาบาล โกสุมพิสัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางอำนวย - พิมพ์บุตร
ตำแหน่ง : จพ.สาสะรณสุขชุมชน(แพทย์แผนไทยประยุกต์)
อีเมล์ : am_nuay9@hotmil.com
เบอร์มือถือ : 0899373189
เบอร์ที่ทำงาน : 043761330ต่อ 151
User : 2504
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มหาสารคาม
โรงพยาบาล โกสุมพิสัย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อำนวย - พิมพ์บุตร
ตำแหน่ง : จพ.สาสะรณสุขชุมชน(แพทย์แผนไทยประยุกต์)
อีเมล์ : am_nuay9@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0899373189
เบอร์ที่ทำงาน : 043761330ต่อ 151
User : 111111
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เพชรบูรณ์
โรงพยาบาล เพชรบูรณ์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : เด่นเดือน - มีผล
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
อีเมล์ : denmph@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0879270874
เบอร์ที่ทำงาน : 056-717600 ต่อ 2037
User : duan
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ราชบุรี
โรงพยาบาล ราชบุรี(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : ประไพ - ตันประเสริฐ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ 8
อีเมล์ : sipptt@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 089-118921
เบอร์ที่ทำงาน : 032-327999 ต่อ 1138
User : prapait
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เพชรบูรณ์
โรงพยาบาล ศรีเทพ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ปราณี - เสือราช
ตำแหน่ง : นวก.เงินและบัญชี
อีเมล์ : suarach_pr@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0857292072
เบอร์ที่ทำงาน : 056799498
User : pranee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาญจนบุรี
โรงพยาบาล ท่าม่วง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : 999 - 999
ตำแหน่ง : 789
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 034611044
User : 999
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาล บ้านนาเดิม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จันทิมา - บดิกาญจน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5
อีเมล์ : ninepinpui@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0816077217
เบอร์ที่ทำงาน : 077-359385
User : JUNTIMA
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำปาง
โรงพยาบาล วังเหนือ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ภูมิภณัฏฐ์ - รติบดี
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
อีเมล์ : poompanut2004@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0864207572
เบอร์ที่ทำงาน : 054279100ต่อ120
User : poompanut
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กระบี่
โรงพยาบาล คลองท่อม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกดิเรก - คลองยวน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 4
อีเมล์ : reak-k@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0840529280
เบอร์ที่ทำงาน : 075-699029 ต่อ 141
User : reak
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ระยอง
โรงพยาบาล ระยอง(รพศ. )
ชื่อ-นามสกุล : สุภาภรณ์ - บุญจิตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : sppn.bjt@gmail.com
เบอร์มือถือ : 089-253081
เบอร์ที่ทำงาน : 038-611104
User : rayong
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นนทบุรี
โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ศิวดล - ประพันธ์พิบูลย์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : tun.hemo@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 089-764390
เบอร์ที่ทำงาน : 025284567
User : tun
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด :
โรงพยาบาล ( )
ชื่อ-นามสกุล : -
ตำแหน่ง :
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : uU1234
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เลย
โรงพยาบาล เลย(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : โกศล - เอี่ยมวิถีวนิช
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อีเมล์ : kieamvitee@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0819756073
เบอร์ที่ทำงาน : 042862123
User : kieamvitee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล นครพิงค์(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : จิราภรณ์ - กาวี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : anyasiwa@yahoo.co.uk
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 053999200 ต่อ 3353
User : chiangmai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตาก
โรงพยาบาล สามเงา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสายพิณ - ภู่จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0810357798
เบอร์ที่ทำงาน : 0555492589ต่อ116
User : saipin_tak
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สกลนคร
โรงพยาบาล สกลนคร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร - อุ่มภูธร
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ
อีเมล์ : icemos@thaimail.com
เบอร์มือถือ : 0862413944
เบอร์ที่ทำงาน : 042711157
User : 00000
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชัยภูมิ
โรงพยาบาล ชัยภูมิ(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเศษ - โพธิ์สว่าง
ตำแหน่ง : นักเทคนิกการแพทย์ 7
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0819991089
เบอร์ที่ทำงาน : 044811006-7
User : lab
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล คง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สำเนียง - สารนอก
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ
อีเมล์ : S.Sannok@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 09-7703986
เบอร์ที่ทำงาน : 044-459211
User : Samnieng
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล ปราสาท(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ราชวัตถิ์ - ราชคำ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ 8
อีเมล์ : i-love-myself-2000@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0892259013
เบอร์ที่ทำงาน : 044551295 ext 2008
User : dentae2000
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : กาฬสินธุ์
โรงพยาบาล คำม่วง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เรืองวุฒิ - ภูมิแสง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : maboon_s@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 043879059
User : pock
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำพูน
โรงพยาบาล แม่ทา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สงกรานต์ - หมอกเมือง
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อีเมล์ : songkranm005@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0857166294
เบอร์ที่ทำงาน : 053571171 ต่อ 107
User : songkranm005
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตรัง
โรงพยาบาล รัษฏา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญศรี - เรืองรอง
ตำแหน่ง : บุคลากร
อีเมล์ : pensri34@windowslive.com
เบอร์มือถือ : 0866836314
เบอร์ที่ทำงาน : 075-286236-7
User : pensri
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สิงห์บุรี
โรงพยาบาล สิงห์บุรี(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉริยา - พ่วงวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : audchaya@sanook.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 036522514
User : joy
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชัยนาท
โรงพยาบาล สรรคบุรี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : พัลลภ - ยอดศิรจินดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
อีเมล์ : ypunlop@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0818881262
เบอร์ที่ทำงาน : 056481016
User : ypunlop
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำพูน
โรงพยาบาล ทุ่งหัวช้าง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นฤมล - เรืองเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 053975201
User : thunghuachang
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พะเยา
โรงพยาบาล พะเยา(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ตะวัน - ถึงแก้ว
ตำแหน่ง : นายแพทย์8
อีเมล์ : tthungkaew@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0818814797
เบอร์ที่ทำงาน : 054409300
User : thungkaew
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล ละหานทราย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ภูวเดช - สุระโคตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
อีเมล์ : phuwadech.s@moph.mail.go.th
เบอร์มือถือ : 0819763808
เบอร์ที่ทำงาน : 044656119
User : phuwadech
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล แม่แตง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล - แก้วมา
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์5
อีเมล์ : kitty_k041@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0857186619
เบอร์ที่ทำงาน : 053470701
User : ningmt
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สงขลา
โรงพยาบาล กระแสสินธุ์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ศิยาภรณ์ - ดิษบรรจง
ตำแหน่ง : จพ.การเงินและบัญชี 5
อีเมล์ : ann_nongaom@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0873915429
เบอร์ที่ทำงาน : 074399843
User : 2547
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : น่าน
โรงพยาบาล ท่าวังผา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สมเกียรติ - กาญจนสินิทธ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
อีเมล์ : atchariya1@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0810302011
เบอร์ที่ทำงาน : 054755516
User : sankeogon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เชียงใหม่
โรงพยาบาล เชียงดาว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : อุไรรัตน์ - เขียวศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : kwan_kwan999@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0871896991
เบอร์ที่ทำงาน : 053455248
User : chiangdao
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สมุทรสาคร
โรงพยาบาล กระทุ่มแบน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : บุญชัย - ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
อีเมล์ : bcktbhosp@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0818406273
เบอร์ที่ทำงาน : 034471466
User : bcktbhosp
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ลำพูน
โรงพยาบาล ทุ่งหัวช้าง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สุรีย์ - ศรีบุรี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพึ
อีเมล์ : sriburi_su@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0810205855
เบอร์ที่ทำงาน : 053975201
User : suree
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล สิรินธร(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : บดินทร์ - ผดุงสัตย์
ตำแหน่ง : นายแพทย์
อีเมล์ : padungsatbodin@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0817694778
เบอร์ที่ทำงาน : 0817694778
User : padungsatbodin
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล โนนสูง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กมลรัตนื - สาลี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
อีเมล์ : jusmin072@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0821473470
เบอร์ที่ทำงาน :
User : jusmin
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นราธิวาส
โรงพยาบาล บาเจาะ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ดือรามัน - บินสะมะแอ
ตำแหน่ง : ผอก
อีเมล์ : duera@sanook.com
เบอร์มือถือ : 0818979512
เบอร์ที่ทำงาน : 073599085
User : duera
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาล วิภาวดี(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญจมาศ - ฤทธิเวช
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : aoy_penjamas@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0806965987
เบอร์ที่ทำงาน : 077292146
User : vipa
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ปทุมธานี(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : ธัญญรัตน์ - ศรีทองพิมพ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : tin_anon@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0851403442
เบอร์ที่ทำงาน : 025988694
User : ploy0943
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปัตตานี
โรงพยาบาล ยะรัง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : มะพอซี - จารง
ตำแหน่ง : จ.เวชศถิติ6
อีเมล์ : mjarong@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0848544995
เบอร์ที่ทำงาน : 073439018
User : mjarong
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปราจีนบุรี
โรงพยาบาล ศรีมหาโพธิ์(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ธนิดา - หมายทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : tanida_eng@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 086-343557
เบอร์ที่ทำงาน : 037-279203
User : tanida
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นราธิวาส
โรงพยาบาล ตากใบ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางฉัตรชนก - อุทรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 3
อีเมล์ : cha_chanook@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0841955992
เบอร์ที่ทำงาน : 073581200
User : 5949
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล ราชสาส์น(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กรรณิการ์ - พูลเกิด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : nangmai.son@chaiyo.com
เบอร์มือถือ : 089-506699
เบอร์ที่ทำงาน : 038-563069
User : nangmai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พะเยา
โรงพยาบาล เชียงม่วน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางปุณยาพร - กองแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อีเมล์ : itim521@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0892623988
เบอร์ที่ทำงาน : 0-5449-5018,0-5449-5125 ต่อ 126
User : 11185
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : หนองบัวลำภู
โรงพยาบาล โนนสัง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ศรายุทธ - ฝ้ายขาว
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ6
อีเมล์ : rayoot@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0817086488
เบอร์ที่ทำงาน : 042375140 ต่อ113
User : nok99
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เพชรบุรี
โรงพยาบาล พระจอมเกล้า(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : อิสระพันธุ์ - แก้วกำเหนิดพงษ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ 7
อีเมล์ : dekitsugi@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0897559396
เบอร์ที่ทำงาน :
User : highwind
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สงขลา
โรงพยาบาล สงขลา(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : อรรถพล - สายทอง
ตำแหน่ง : นักระังสีการแพทย์7วช
อีเมล์ : attaponxray@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 089-659513
เบอร์ที่ทำงาน : 074-338100ต่อ1300
User : xrayof1
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครสวรรค์
โรงพยาบาล ลาดยาว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จุฑา - เกษศิลป์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
อีเมล์ : jutha-lyh@thaimail.com
เบอร์มือถือ : 0895688872
เบอร์ที่ทำงาน : 056385012
User : juta
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตราด
โรงพยาบาล เกาะช้าง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นุกูล - สัมฤทธิสุทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี5
อีเมล์ : msn_nuk@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0816505755
เบอร์ที่ทำงาน : 039586160
User : 55haha
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : บุรีรัมย์
โรงพยาบาล โนนดินแดง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ฤทัยรัตน์ - พงศ์ปรีดานุกูล
ตำแหน่ง : จพ.การเงินและบัญชี
อีเมล์ : Rabbit.smaller@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0897223488
เบอร์ที่ทำงาน : 044606247 ต่อ 104
User : rabbitsmaller
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : พัทลุง
โรงพยาบาล ปากพะยูน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : คนิสา - บุญคง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อีเมล์ : -
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 074-699023
User : kanisa
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ระยอง
โรงพยาบาล บ้านค่าย(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ศุภลักษณ์ - บุญสาระวัง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ7
อีเมล์ : thanboon9@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0891237655
เบอร์ที่ทำงาน : 038641005*208
User : supaluk
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : เพชรบุรี
โรงพยาบาล บ้านแหลม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : คงศิลป์ - รัตนพจน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 032481145
User : banlaem
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาล สุวรรณภูมิ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ - ทองขัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อีเมล์ : suwan_lek@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0816704457
เบอร์ที่ทำงาน : 043581321-3
User : tean101
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุดรธานี
โรงพยาบาล เพ็ญ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษณา - สุวรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : phen02@mailudo.moph.go.th
เบอร์มือถือ : 0807528149
เบอร์ที่ทำงาน : 042279106
User : phen
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล ลำลูกกา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญารัตน์ - กิ่งไทร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อีเมล์ : jen_guy12@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0868872977
เบอร์ที่ทำงาน : 025631034
User : 025631034
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาล สิชล(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต - โยธาศรี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อีเมล์ : likhit.yo@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0846903423
เบอร์ที่ทำงาน : 075335800-4
User : likhit
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล โพธิ์ไทร(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : จารุวรรณ - แก้วชิณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 045496000
User : 2516
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ชลบุรี
โรงพยาบาล อ่าวอุดม(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ราชรุจิ - จินดาสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักบริหารงานสาธารณสข
อีเมล์ : hiasomchai@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0891054067
เบอร์ที่ทำงาน : 038494721
User : hiasomchai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ยะลา
โรงพยาบาล รามัน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นส.ยามีละ - ระสิมะหะมิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน :
User : yamilah.r
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สมุทรสาคร
โรงพยาบาล สมุทรสาคร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา - ชอลี
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
อีเมล์ : sun_flowersg@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0865971566
เบอร์ที่ทำงาน : 034429333 ต่อ 6122
User : sun_flowersg
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุบลราชธานี
โรงพยาบาล เขมราฐ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สถาพร - มณี
ตำแหน่ง : นายแพทย์
อีเมล์ : myrmecophilous@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0812516235
เบอร์ที่ทำงาน : 045491182
User : sathapornmanee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุรินทร์
โรงพยาบาล สำโรงทาบ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ลิขิต - กิจขุนทด
ตำแหน่ง : เภสัชกร
อีเมล์ : khuntode@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0874461398
เบอร์ที่ทำงาน : 044569080
User : leo
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สมุทรสาคร
โรงพยาบาล สมุทรสาคร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสร้อยทิพย์ - สุขสันรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ7
อีเมล์ : tibeam2507@yahoo.co.th
เบอร์มือถือ : 0815823923
เบอร์ที่ทำงาน : 034-837522 ต่อ 6210
User : tibeam
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ตรัง
โรงพยาบาล ย่านตาขาว(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางจารุณี - พงค์เพชร
ตำแหน่ง : จพง.การเงินและบัญชี
อีเมล์ : jrn_208pp@thaimail.com
เบอร์มือถือ : 0897734441
เบอร์ที่ทำงาน : 075281449
User : JaraSay
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มุกดาหาร
โรงพยาบาล มุกดาหาร(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นายสลม - แก้วศิลา
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
อีเมล์ : Salomgaew@gmail.com
เบอร์มือถือ : 086-864047
เบอร์ที่ทำงาน : 042-611285ต่อ170
User : mukperson
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : อุตรดิตถ์
โรงพยาบาล ลับแล(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : กัญญณัช - ปานทอง
ตำแหน่ง : จพ.เภสัชกรรม 6
อีเมล์ : kwillis12@hotmail.com
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : -
User : kwillis12
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครราชสีมา
โรงพยาบาล บัวใหญ่(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมอ - จำปามูล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : samer_hospt@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0895834596
เบอร์ที่ทำงาน : 044 461855
User : samer
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปัตตานี
โรงพยาบาล แม่ลาน(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นพฎล - สุทธิพงษ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ 8
อีเมล์ : maelan_hospital1@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0818970443
เบอร์ที่ทำงาน : 073356176
User : noppadon
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุโขทัย
โรงพยาบาล สุโขทัย(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : อุไร - ชาญตระกูล
ตำแหน่ง : จพง.การเงินและบัญชี
อีเมล์ : chantrakul_kai@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0869360773
เบอร์ที่ทำงาน : 055610587
User : urai
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สุโขทัย
โรงพยาบาล สุโขทัย(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นัฐภรณ์ - ครุธจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหลือคนไข้
อีเมล์ : krutjan2507@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0851385766
เบอร์ที่ทำงาน : 055610587
User : natapron
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นราธิวาส
โรงพยาบาล สุไหงโก-ลก(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : สุภัค - หลิมศิโรรัตน์
ตำแหน่ง : แพทย์
อีเมล์ : jou_ja099@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0848605515
เบอร์ที่ทำงาน :
User : supuck099
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สระบุรี
โรงพยาบาล มวกเหล็ก(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : สมชาย - ครุฑวิชิต
ตำแหน่ง : จพ.เภสัช 6
อีเมล์ : kruthwichit@hotmail.com
เบอร์มือถือ : -
เบอร์ที่ทำงาน : 036341560
User : somchay
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : มุกดาหาร
โรงพยาบาล หนองสูง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฬา - อาจวิชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อีเมล์ : inum2@yahoo.com
เบอร์มือถือ : 0872370509
เบอร์ที่ทำงาน : 042635281
User : nsung
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครพนม
โรงพยาบาล นครพนม(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : วิชิต - เหล่าวัฒนาถาวร
ตำแหน่ง : เภสัชกร
อีเมล์ : vichit@health2.moph.go.th
เบอร์มือถือ : 0897157488
เบอร์ที่ทำงาน : 042520868
User : vichit
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : สระแก้ว
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว(รพท. )
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี - สุขรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : lek_49@hotmail.com
เบอร์มือถือ :
เบอร์ที่ทำงาน : 037-241011
User : patcharee
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาล ท่าศาลา(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : ธิติชัย - บุญรุ่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : thitichai09@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0898670023
เบอร์ที่ทำงาน : 075522156
User : tasala
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปทุมธานี
โรงพยาบาล หนองเสือ(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงพร - ก้องเวหา
ตำแหน่ง : จพ.ธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ : 0866031697
เบอร์ที่ทำงาน : 0-25491053-4
User : 5491235
รหัสผ่าน : ********
 
จังหวัด : ปัตตานี
โรงพยาบาล ยะหริ่ง(รพช. )
ชื่อ-นามสกุล : นายสูดิน - เปาะลิง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : sudin.pl@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0872885774
เบอร์ที่ทำงาน : 073491249-50#103