หน้าแรก >>ข่าว/ประกาศ

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗

กระทรวงสาธารณสุข ขอกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ กระทรวงสาธารณสุข จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(จากมติที่ประชุมวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗