Home | Help | Site Map | Aims   
  สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์
 บุคลากร
 กรณีการกระทำผิดทางวินัย
 กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
 กิจรรม
 ถาม-ตอบ วินัย/ละเมิด
 ติดต่อเรา

 

ปฏิทิน

 

 

นาฬิกา

 


เอกสารบรรยาย การดำเนินการทางวินัย-ละเมิด
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓  กรกฎาคม ๒๕๕๓  ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

     • วินัยและการรักษาวินัย ผอ.กลุ่มเสริมสร้างฯ
     • การดำเนินการทางวินัย สำหรับนิติกรและผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ผอ.กลุ่มเสริมสร้างฯ
     • การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ อ.ยุพิน
     • การกล่าวหาและการตั้งเรื่องกล่าวหา อ.สรุชัย
     • คดีปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล (ตุลาการศาลปกครองกลาง)
     • การสีบสวนสอบสวน อ.เสมอ
     • ความรับผิดทางละเมิดและแนวทางการปฏิบัตเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงฯ อ.เสมอ-อ.สุรชัย
     • แผนผังขั้นตอนละเมิด
     • แผนผังความรับผิดทางละเมิด

ระเบียบ/กฎหมาย เอกสารการบรรยาย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย" โดย น.พ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส จ.ขอนแก่น
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกร (ใหม่) 
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สายงานนิติการ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ นิติกรปฏิบัติการ (ซี3-5 เดิม)
วินัยและการดำเนินการทางวินัย นิติกรชำนาญการ (ซี6-7 เดิม)
กฤษฎีกาตอบข้อหารือการมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย นิติกรชำนาญการพิเศษ (ซี8 เดิม)
ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 นิติกรเชี่ยวชาญ (ซี9เดิม)
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2552 นิติกรทรงคุณวุฒิ (ซี10 เดิม)
พระราชบัญญัตล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษาพ.ศ.2550 กฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551
หลักการของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550
(ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ)
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของทางราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2551 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
                   การร้องทุกข์
แก้คำผิด กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง ร้องทุกข์  พ.ศ.2551 s
    ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา

กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551
กฎ กพค.ร้องทุกข์ แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
สรุปสาระสำคัญการร้องทุกข์ ตาม พรบ. 2551

แผนผังขั้นตอนการสืบสวน/สอบสวนตาม พรบ 2551 กฎหมาย-ระเบียบ-หนังสือเวียน กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับละเมิด 
            ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมการอบรมวินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2552
ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย การพิทักษ์คุณธรรม การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 วันที่ 20 กรกฎาคม 2552
พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนฯ พ.ศ.2535
- พรฎ เงินเดือน ฉ2-2535
- พรฎ เงินเดือน ฉ3-2539
- พรฎ เงินเดือน ฉ4-2549
- พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ
  อันตรายหรือการป่วยเจ็บ
- เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2546

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรสำหรับการพิจารณากำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก.)
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
- แบบ พตก. 1-1
- วาระที่... การรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ต.ก.)ของนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน

การดำเนินการทางวินัยตามมติ ป.ป.ช.กับการล้างมลทิน
     - เรื่องเสร็จที่ 234/2552 ทบทวนล้างมลทิน
     - เรื่องเสร็จที่ 468-469/2552 ล้างมลทิน-วินัย
 
    - เรื่องเสร็จที่ 777/2552 ปปช.ชี้มูลลงโทษ
       และศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งลงโทษ
       หลังกฎหมายล้างมลทิน
การดำเนินการทางวินัยตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 10111/ว 13
   ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ 1011/ว 21
   ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งไปปฏิบัติราชการภายในจังหวัด
ด่วน! ก.พ.อนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งนิติกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 30 ตำแหน่ง เป็นนิติกร 8 ว
เอกสารประกอบการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงินและพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง
- ความรับผิดทางอาญา วินัย และละเมิด เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
- การควบคุมภายในและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ของหน่วยงานหรือสถานบริการสาธารณสุข
- ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบภายใน มิได้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ปรับปรุงเพิ่มเติม

                      มอบอำนาจ
คำสั่ง สป. ที่ 4406/2537 มอบอำนาจให้ ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
คำสั่ง สป. ที่ 3079/2550 มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำให้
    ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

     ว.140 มอบอำนาจ**
คำสั่ง สป.ที่ 1491/2552 มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดี)
คำสั่ง สป. ที่ 1492/2552 มอบอำนาจมาตรการบังคับทางปกครอง
คำสั่ง สป. ที่ 728/2552 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    (ด้านการบริหารงานบุคคล)
(ยกเลิกแล้ว)
คำสั่ง สธ.ที่ 408/2553 มอบ ผวจ ปฏิบัติราชการแทนปลัด (บริหารงานบุคคล)
คำสั่ง สธ.ที่ 409/53 มอบอำนาจให้ผู้ตรวจ
คำสั่ง สป.ที่ 681/53 มอบอำนาจให้ ผอ บริหารกลาง
คำสั่ง สป.ที่ 683/53 มอบ ผวจ (บริหารงานบุคคล)
คำสั่ง สป.ที่ 684/53 มอบ ผวจ ลูกจ้างประจำ
คำสั่ง สป.ที่ 685/53 มอบ ผวจ พนักงานราชการ
คำสั่งมอบหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ ว 134/53

                      เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวินัย
การบรรจุข้าราชการผู้ซึ่งออกจากราชการ เพราะกระทำผิดวินัยกลับเข้ารับราชการ
ตอบข้อหารือ กรณี ผจว.มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในส่วนภูมิภาคได้
ข้าราชการล้มละลายกับการสั่งให้ออกจากราชการ
การนับอายุความฟ้องคดี กรณีเรียกเงินเดือนคืนจากผู้ละทิ้งฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 744/2551)
เรียกเงินเดือนคืนกรณีละทิ้ง ฯ เป็นคดีปกครอง อายุความ 1 ปี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ร.548/2550)
ข้าราชการขาดงานห้ามเบิกจ่ายเงินเดือนให้
จำนวนครั้งที่ลาหรือมาสายเกินกำหนดโดยไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีตัวอย่างลงโทษของ ก.พ.กรณีชู้สาว
การมอบให้เป็น ผบ ตาม พรบ.2551 และการประเมิน
สั่งให้ออกกรณีล้มลาย-ต่อมายกเลิกการล้มละลาย
หารือศาลลงโทษจำคุกแต่รอลงอาญา-ไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ

บทบาทหน้าที่ 

             - มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวน สอบสวน ตรวจสำนวนและให้ความเห็นในข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทางวินัย ทางแพ่ง พิจารณาวินิจฉัยและ ให้ความเห็นเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรมของข้าราชการและลูกจ้างใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขจัดทำสถิติทางวินัยในกระทรวง สาธารณสุขดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและลูกจ้างมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม จัดทำหนังสือ เอกสาร คู่มือในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องวินัย ทางแพ่ง อุทธรณ์ ร้องทุกข์ คุณธรรมและจริยธรรม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สาเหตุการกระทำผิดวินัย ทางแพ่ง และมูลเหตุแห่งการร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ ศึกษา และหามาตรการ  ลดผู้กระทำผิดทางวินัยและทางแพ่ง ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และคำสั่งของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายในเป็น 4 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ดังนี้
  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (General Administration Section) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน (Investigation Group) มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางวินัย ทางแพ่ง ทางละเมิด การร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรม  โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวนและเขียนสำนวนการสืบสวนสอบสวนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นในข้อกฎหมาย ต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. กลุ่มงานตรวจสำนวน (File Examination Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสำนวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำบันทึกย่อเรื่องทางวินัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. กลุ่มงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ (Appeal and Grievance Management Group)  มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องและสำนวนการสืบสวนสอบสวน เรื่องการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ร้องทุกข์และอุทธรณ์ พร้อมเสนอความเห็นเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข นำเรื่องทางวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
    อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาสั่งการพร้อมทั้งเขียนรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. กลุ่มงานเสริมสร้างระบบคุณธรรม (Moral System Promotion Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและลูกจ้างมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทำผิดทางละเมิดและทางแพ่ง และมูลเหตุแห่งการร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ ศึกษาและหามาตการลด ผู้กระทำผิดทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง จัดทำหนังสือคู่มือเอกสารเผยแพร่ความรู้ ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง และแนวทางปฏิบัติ ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

วิสัยทัศน์
  เป็นกลไกหลักในการผลักดันบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
พันธกิจ

1.บริหารจัดการงานเสริมสร้างวินัยที่เกี่ยวข้องกับงาน สอบสวน งานตรวจสำนวน งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ และงานเสริมสร้างระบบคุณธรรมให้มีมาตรฐานและ ประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบกลไกเพื่อผลักดันให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
3.ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยเพื่อนำมาสู่การสร้างมาตรการป้องกัน ที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

    

หน่วยงานที่เกียวข้อง
- ศาลยุติธรรม
- ศาลรัฐธรรมนูญ
- ศาลปกครอง
- ศาลอุทธรณ์
- ศาลฎีกา
- กรมบัญชีกลาง
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สำนักงาน ก.พ.
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ปปช
- ปปท
- สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- ราชกิจจา