.............. ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ............... ............... Welcome to Internal Audit Division Office of Permanent Secretary of Public Health ............... ............... เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ได้นะครับ ...............

ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขต ระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการจัดการความรู้องค์กร


ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (สสจ.)
             - แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน (รพศ.รพท.)
             - แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน (วิทยาลัยในสังกัด)
             - แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
 

แบบฟอร์มเอกสารภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
             ระดับเขต  ระดับจังหวัด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด"
             ด้านซ้ายนะครับ        

เอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด" ด้านซ้ายนะครับ  


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อต่างๆ ในเมนู  
             ด้านซ้ายมือได้นะครับ


 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด

 

Facebook


 

 

 

 


 

 

 

 

สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
 


              ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง  


              ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลแกลง  จังหวัดระยอง 

๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ         

๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

 

   
 

 

 


กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
             รับสมัครโอนย้ายข้าราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
             จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗