.............. ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ............... ............... Welcome to Internal Audit Division Office of Permanent Secretary of Public Health ............... ............... เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ได้นะครับ ...............

แผนการจัดการความรู้องค์กร


ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (สสจ.)
             - แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน (รพศ.รพท.)
             - แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน (วิทยาลัยในสังกัด)
             - แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
 

แบบฟอร์มเอกสารภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
             ระดับเขต  ระดับจังหวัด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด"
             ด้านซ้ายนะครับ        

เอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด" ด้านซ้ายนะครับ  


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อต่างๆ ในเมนู  
             ด้านซ้ายมือได้นะครับ


 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด

 

Facebook


 

 

 

 


 

 

 

 

สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
 


              ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง  


              ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลแกลง  จังหวัดระยอง 

๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ         

๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

 

   
 

 

 


กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
             รับสมัครโอนย้ายข้าราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
             จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗