รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว


เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ด้วยโรงพยาบาลแปลงยาว จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแปลงยาว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕
๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยใน/ งานห้องคลอด จำนวน 3 อัตรา
ค่าจ้าง 13,620.- บาท
1.2 นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,030.- บาท
1.3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข/ งานผู้ป่วยใน จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,552.- บาท
๑.4 พนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองหนึ่ง จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๕๒.- บาท
๒.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑.๙ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
-2-
๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยใน/ งานห้องคลอด)
2.2.1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ในสาขาวิชาชีพการพยาบาลศาสตร์ และการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๒.๒.2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน)
๒.๒.2.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุข สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์ประยุกต์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
2.2.3 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตสาธารณสุขและงานผู้ป่วยใน
2.2.3.1 มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้
2.2.3.2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2.3.3 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์เอกสารได้ ๒.๒.3.4 อายุระหว่าง 18 – 40 ปี
2.2.4 ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองหนึ่ง
2.2.4.1 มีทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญในการพิมพ์หนังสือ ที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.2.4.2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2.4.3 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์เอกสาร จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office word, โปรแกรม Microsoft office Excel และประมวลผลได้ดี
2.2.4.4 หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์
๒.๒.4.5 อายุระหว่าง 18 – 40 ปี
3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
3.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกแต่งกายสุภาพ) จำนวน ๒ รูป
3.๒ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จำนวน ๑ ฉบับ
3.2.1 ผู้หญิงตรวจการตั้งครรภ์,ตรวจหาสารเสพติด,เอ็กซเรย์ทรวงอก
3.2.2 ผู้ชายตรวจหาสารเสพติด,เอ็กซเรย์ทรวงอก
-3-
3.๓ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าสมัคร ๓๐ บาท ทั้งนี้จะไม่คืนให้
ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
3.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
3.๖ สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
3.๗ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
3.๘ แบบ สด. ๙ จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับเพศชาย)
3.9 ใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ)
(หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 3.๔ – 3.9 ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ)
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแปลงยาว ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแปลงยาว และกำหนดสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลแปลงยาว
๖. การสอบคัดเลือก
๖.๑ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข/ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ /ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ โดยมีการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๗. เกณฑ์การตัดสิน
จะแต่งตั้งและสั่งจ้างผู้ได้รับการสอบคัดเลือก ตามลำดับคะแนน หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้ได้รับการสอบคัดเลือก ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

แหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[พฤศจิกายน พุธ 6,พ.ศ 2556 00:00:00]