มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ’56 รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ก่อประกายวัฒนธรรมคุณภาพ “ดุลแห่งชีวิตคุณภาพ (Balance in Quality Life)”


 


          โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด ดุลแห่งชีวิตคุณภาพ (Balance in Quality Life)  ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

                รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปี 2556  โดยในปีนี้จัดงานภายใต้  แนวคิด ดุลแห่งชีวิตคุณภาพ (Balance in Quality Life) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดและประสบการณ์ร่วมกันของบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ เผยแพร่ผลงานเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละคณะกรรมการ/หน่วยงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และให้บุคลากรในระบบบริการสุขภาพสามารถเข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

                                รศ.นพ.ศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลในปีนี้ มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความโดดเด่นด้านบริการวิชาการและบริการสุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จัดงานมหกรรมคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 และมีรูปแบบแนวคิดในการจัดงานแตกต่างกันไป สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายวิชาการ  การนำเสนอผลงาน  การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดความรู้ และบอร์ดนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพ โดยมีหัวข้อการบรรยายวิชาการที่น่าสนใจ

     โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และผู้สนใจเข้าร่วมงานและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hospital.tu.ac.thและส่งใบสมัครพร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    งานพัฒนาคุณภาพการบริการ   ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556โทรศัพท์    0-2926-9151 และ 0-2926-9450 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดดังกล่าวหากมีผู้เข้าร่วมประชุมครบตามจำนวนที่กำหนด

แหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[มิถุนายน ศุกร์ 7,พ.ศ 2556 00:00:00]