สคร.9 ดันเพชรบูรณ์และตากเจาะลึกระบบการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเอดส์ 


เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลตามนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 2 ( 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ) ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารสุขนิเทศก์เครือข่ายบริการที่ 2 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีที่ให้ศูนย์วิชาการ และหน่วยงานในพื้นที่ทุกแห่งได้มาพบปะ เจรจาสร้างความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ( พิษณุโลก เพชรบูรร์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย ) ศูนย์วิชาการตัวแทนระดับกรมต่าง ๆ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่บริการเครือข่ายบริการที่ 2 , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 60 คน

 

ข่าวนี้สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 5 กรมควบคุมโรค : การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากลรายละเอียดภาพข่าวนี้ทั้งหมดที่  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.446050535483851.1073741867.162933320462242&type=1


 


        


 


สิริกุล สิทธิพร ถิ่นจันทร์ / รายงาน

จิดาภา รอดอยู่ / เผยแพร่

เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ/ ตรวจทาน

โดย…กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก 

กรมควบคุมโรค รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้

โทร 0-5521-4615 -7 ต่อ 333 หรือ 334 โทรสาร 0-5532-1238

Email : dpc9phs@yahoo.com

ดูข่าวสุขภาพใหม่ ๆ ตลอดเวลาได้ที่ http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd

 

แหล่งข่าวโดย » สคร.9 พิษณุโลก 
[เมษายน จันทร์ 22,พ.ศ 2556 00:00:00]