แผนยุทธศาสตร์สมาคมบริหารงานงานทั่วไป2556 สธ.


สบรส.ได้แจ้งเวียนเรื่องแผนยุทธศาสตร์สมาคมบริหารงานทั่วไปปี2556 ของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ สธ.0228.06.1/13671 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555


ดาวน์โหลดได้ที่http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_webserv/ewt_dl_link.php?nid=1552&filename=index_6


แหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[ธันวาคม พฤหัสบดี 13,พ.ศ 2555 00:00:00]