สาธารณสุขผนึกกำลังคมนาคม และท้องถิ่น แข็งขันรณรงค์ทำความสะอาดสถานีและตู้รถไฟ หยุดยั้งโรค มือ เท้า ปาก 


 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณสถานีและตู้รถไฟ ณ บริเวณสถานีรถไฟศิลาอาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์  โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการณรงค์โดยกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหนึ่ง ในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ และเยาวชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกัน ควบคุม มิให้เชื้อโรคนี้แพร่กระจายออกไป การจัดการรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณสถานีและตู้รถไฟโดยสารในครั้งนี้ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคชนิดนี้

นายสมชาย คงชื่นสิน ผู้อำนวยการศูนย์ภาคเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่าในส่วนของการรถไฟฯ นั้น ได้ดำเนินกิจกรรมพร้อมกัน 4 แห่งคือ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพ สถานีรถไฟนครราชสีมา สถานีรถไฟศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์ และสถานีสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค และทราบถึงวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในการนี้ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ประกอบด้วย ถังทำความสะอาด ไม้ถูพื้น  น้ำยาทำความสะอาด

ด้าน นางสาวพัชรา ศรีดุรงคธรรม หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กล่าวต่อว่ากรมควบคุมโรค มีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนในช่วงนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทำการจัดรณงค์ เผยแพร่ สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรค มือ เท้า ปาก และการป้องกันโรคแก่ประชาชน เพราะโรคนี้สามารถป้องกันได้ โดยควรรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย ในกิจกรรมครั้งนี้หน่วยงานจึงได้สนับสนุน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง รองเท้าบู้ท แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อเอกสารป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคต่าง ๆ ที่สำคัญ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พนักงานการรถไฟ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค จำนวนประมาณ 100 คน

ข้อความหลัก " ล้างมือสะอาด ไอจามปิดปากจมูก ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง หยุดยั้งโรคมือเท้าปาก

กรมควบคุมโรค ห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี


แหล่งข่าวโดย » สคร.9 พิษณุโลก 
[กรกฏาคม ศุกร์ 27,พ.ศ 2555 00:00:00]