ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553


ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 โดยได้ออกเป็นระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 ขณะนี้ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป แล้ว คลิก เพื่อดูระเบียบ


แหล่งที่มา: กลุ่มกฎหมาย

โทรศัพท์: 0 2590 1427

 


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มกฎหมาย 
[พฤศจิกายน จันทร์ 29,พ.ศ 2553 00:00:00]