ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลท่าตูม จัดอบรม อสม.เชี่ยวชาญทันตสุขภาพประสานพลังครูในการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลท่าตูม จัดอบรม เรื่อง อสม.เชี่ยวชาญทันตสุขภาพประสานพลังครูในการดำเนินงานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ ประจำปี 2555 ในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม เป็นประธานเปิดการอบรมงานดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครู อสม.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขตอำเภอท่าตูมมาร่วมงานอย่างคับคั่ง การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายให้มีความรู้และทักษะ มีการสื่อสารที่ตรงกัน สามารถตรวจฟันและแปรงฟันได้ถูกวิธี ร่วมทั้งจัดระบบการเฝ้าระวังภาวะทันตสุขภาพ และความเสี่ยงของประชากรได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ผสมผสานกับงานสุขภาพอื่นๆสุขภาพดีของท่าน คือบริการของเราhttp://thatumhealthy.fix.gs 


แหล่งข่าวโดย » งานสุขศึกษาแะประชาสัมพันธ์ รพ.ท่าตูม 
[มิถุนายน จันทร์ 11,พ.ศ 2555 00:00:00]