โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงาน Safe in Love…วัยรุ่นมีรัก ฮักอย่างปลอดภัย ได้ใจวัยรุ่นโรงพยาบาลขอนแก่นจัดงาน Safe in Love…วัยรุ่นมีรัก ฮักอย่างปลอดภัย ได้ใจวัยรุ่น 

ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น


 


 


โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงาน Safe in Love…วัยรุ่นมีรัก ฮักอย่างปลอดภัย


รณรงค์ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง  เพื่อลดปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร


 


           โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานสื่อสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12  ภายใต้ชื่องาน Safe in Love…วัยรุ่นมีรัก ฮักอย่างปลอดภัย  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555  เวลา 13.00 – 17.30 น.  ณ  ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5  เช็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 


เป็นประธานในพิธีเปิด


                    งาน Safe in Love…วัยรุ่นมีรัก  ฮักอย่างปลอดภัย  จัดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลขอนแก่น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น  และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตตรวจราชการฯ ที่ 12  ร้อยแก่นสารสินธุ์ อันประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้ว   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมให้วัยรุ่นได้เข้าใจตระหนัก และทราบวิธีการป้องกันถึงปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมทั้งเผยแพร่สื่อสาธารณะรณรงค์ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และบูรณาการกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และเขตตรวจราชการฯ ที่ 12 ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเพศของวัยรุ่น 


โดยภายในงานได้มีการประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ ชุด มาไม้นี้ ต้องเจอมุกไหน เพื่อเป็นสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  และการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังวง The mousses  (เดอะมูส) พร้อมทั้งการร่วมเวทีเสวนา ในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นยุคใหม่ และการแสดง To be number 1 ของทั้ง 4 จังหวัด


นพ.ธีรวุฒิ  ขันประกอบ นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ – นรีเวชกรรม)โรงพยาบาลขอนแก่น  ผู้ริเริ่มโครงการนี้ กล่าวว่าการตั้งครรภ์ที่เกิดในวัยรุ่นและวัยเรียน นับเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์  เนื่องจากมีส่วนหนึ่งที่เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม   จากสถิติและรายงานของห้องคลอด โรงพยาบาลขอนแก่น  ระหว่าง พ..2551 – 2553  มีอุบัติการณ์สตรีตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 20 ปีมาคลอด คิดเป็นร้อยละ 15.5 - 18.5 แต่ในปี พ.. 2554 พบว่าสถิติการมาคลอดของสตรีทีอายุน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละได้เพียง 14.9  ซึ่งถือเป็นสถิติที่ต่ำลงมากอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการ วัยใส...เลือกได้ ที่ได้ดำเนินงานมาตลอดปี 2554 โดยกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น


และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ร่วมกันรับผิดชอบในการดูแลสุขภาวะของวัยรุ่น


ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญนี้   โครงการวัยใส...เลือกได้ ปี 2555  Safe in Love…วัยรุ่นมีรัก ฮักอย่างปลอดภัย จึงได้จัดขึ้นเป็นปีที่สอง โดยให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน รวมถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นสิ่งที่จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ฉะนั้นการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางสื่อสาธารณะ เพื่อรณรงค์ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงสามารถช่วยชักนำวัยรุ่นให้เกิดความสนใจ และให้ความสำคัญในปัญหานี้มากยิ่งขึ้นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดกระแสการบริโภคสื่อสร้างสรรค์มากขึ้น เห็นได้จากการมีวิดีโอสั้น หนังสั้นสื่อโฆษณา ที่วัยรุ่นทำขึ้นเพื่อเตือนใจเพื่อนวัยเดียวกัน และได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในโลกอินเตอร์เนต จึงได้จัดให้มีการประกวดคลิปวีดีโอในครั้งนี้ ขึ้น


นอกจากนี้ ยังพบว่า วัยรุ่นมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับนักร้องที่ตนเองชื่นชอบและตั้งกลุ่มเพื่อติดตามผลงานและมีพฤติกรรมในการเอาอย่างศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ หรือ Idol ดังนั้นการให้นักร้อง ดารา นักแสดง เป็นสื่อในการนำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรผ่านศิลปินวัยรุ่น จะสามารถถ่ายทอดสู่วัยรุ่นได้เข้าใจมากขึ้น วัยรุ่นก็จะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ รวมถึงศิลปินวัยรุ่นวง


The Mousses (เดอะมูส) ที่มาร่วมงาน Safe in love วัยรุ่นมีรัก ฮักอย่างปลอดภัย  ยังจะได้มีทัศนคติที่ช่วยเหลืองานของสังคมมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายไปได้ทั่วประเทศโดยอัตโนมัติ ผ่านคำพูดบทเพลง และเสียงดนตรีสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการที่ยังดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ได้แก่Virtual adolescent health edutainment clinic (คลินิกบันเทิงศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail : dr.thirawut@gmail.com ), การบริการวีดิทัศน์ผ่านเวปไซต์  YouTube (www.youtube.com/jackmed25),  บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์มือถือ โดยสูตินรีแพทย์  และการจัดตั้งคลินิกบริการในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จสำหรับวัยรุ่น (One stop service) เพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าถึงบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นส่วนตัว เพื่อสอดคล้องกับผลการศึกษา และคำแนะนำจากการดำเนินโครงการ โดยมีปรัชญาในการดำเนินโครงการคงเดิมคือ รู้เท่าทัน ป้องกันได้ แก้ไขถูก


 แหล่งข่าวโดย » ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น 
[พฤษภาคม พุธ 16,พ.ศ 2555 00:00:00]