มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ


 


มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด จัดมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

นางสาวเพ็ญพิศ เล่าเรียนดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ด้วยสหกรณ์ได้มีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวทุกคน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากทุกอำเภอ  ในโอกาสวันเด็กในปีนี้ทางสหกรณ์ได้พิจารณาจัดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ทุกระดับการศึกษา รวมทั้งสิ้น 68 ทุน เพื่อเป็นของขวัญรางวัลให้กับเด็กๆ ที่มีผลการเรียนดี และเป็นการเสริมกำลังใจให้ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการมอบทุนดังกล่าวจำแนกเป็นประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 47 ทุนๆละ 500 บาท และประเภททุนเรียนดี จำนวน 21 ทุน แยกเป็นระดับประถมศึกษา 6 ทุนๆละ 1000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 3 ทุนๆละ 1200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 ทุน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ทุนๆละ 1,500 บาท ส่วนระดับ ปวส.จำนวน 3 ทุนและระดับอุดมศึกษาจำนวน  4 ทุนละ 2,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,100.00 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน  ในการคัดเลือกให้ทุนนั้นได้ยึดหลักเกณฑ์การ และตามประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับจังหวัด และอำเภอ. 

vvvv

 

 

สมหมาย/ข่าว

14-1-2555

 

แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ.แม่ฮ่องสอน 
[มกราคม เสาร์ 14,พ.ศ 2555 00:00:00]