flash
:: การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ::


หนังสือสั่งการ

=> หนังสือที่ สธ 0201.042.4/ว 766 วันที่ 6 กันยายน 2556 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายชื่อหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 ณ วันที่ 5 กันยายน 2556 ลงนามโดย ท่านปลัดกระทรวงฯ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ... เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด << Download >> [13 ก.ย.56]

=> คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 971/2556 สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เรื่องแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราใหม่ (พร้อมเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม) << Download >> [23 ส.ค.56] ไฟล์ที่ Download ประกอบด้วยคำสั่งและ แบบใบขอรับเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราใหม่ แนบท้ายคำสั่งฯ (แบบฟอร์ม 1 : แบบสำหรับโรงพยาบาล, แบบฟอร์ม 2 : แบบสำหรับ รพ.สต. ,แบบฟอร์ม 3 : โรงพยาบาล หรือ อำเภอ...)

=> แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการ P4P ของแต่ละจังหวัด รวบรวมส่ง สนย.ภายใน 18:00น. ของวันที่ 1 มิ.ย.56 << Download >> [1 มิ.ย.56]

=> ด่วนที่สุด ที่ สธ 0205.02.5/ว 522 วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข ปี 2556 งวดที่ 1
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
<< คลิกDownload >> [ปรับไฟล์ 8 พ.ค.56]

=> ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.4/ว 295 วันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
<< คลิกDownload >>

=> ด่วนที่สุด สธ 0205.02.5/2921 เรื่อง แจ้งการจัดพื้นที่โรงพยาบาลประกอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนตามการทบทวนการจัดพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนใหม่
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
<< คลิกDownload >>

=> สธ 0205.02.5/ว 347 เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากเงินบำรุงของหน่วยบริการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556
<< คลิกDownload >>แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance:P4P)

=> ตัวอย่างการคิดค่าคะแนน และ ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณค่าคะแนน (Excel) << คลิกDownload >> [ปรับเปลี่ยน 5 มิถุนายน 2556]

=> เอกสารประกอบการประชุม P4P ที่ จ.กาฬสินธุ์ [27 พฤษภาคม 2556]

=> ยกเลิกประชุมเชิงเพื่อพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P เฉพาะรุ่นดังนี้ [29 พฤษภาคม 2556]
- รุ่นวันที่ 27-28 พ.ค. 56 รร.เวียงอินท์ จ.เชียงราย
- รุ่นวันที่ 3-4 มิ.ย. 56 รร.เวียงอินท์ จ.เชียงราย
- รุ่นวันที่ 17-18 มิ.ย. 56 รร.เวียงอินท์ จ.เชียงราย
- รุ่นวันที่ 24-25 มิ.ย. 56 รร.เวียงอินท์ จ.เชียงราย
- รุ่นวันที่ 4-5 ก.ค. 56 รร.เวียงอินท์ จ.เชียงราย

=> ตารางสำหรับคำนวณวงเงิน P4P ของโรงพยาบาลชุมชนกลุ่มต่าง ๆ จำแนก 13 กลุ่ม รพช. << คลิกDownload >> [8 พ.ค.56]
=> เอกสารประกอบการประชุม :-
1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 29-30 เมษายน 2556 รร.ริชมอนด์ [Download]
2. เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนและการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข 1 พฤษภาคม 2556 รร.ริชมอนด์ [Download]
=> แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 9 โดย กระทรวงสาธารณสุข << คลิกDownload >> [แก้ไขใหม่ 9 เมษายน 2556]
=> เอกสารประกอบการประชุม การทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน กำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 << คลิกDownload แบบสี >> << คลิกDownload แบบขาวดำ >> [แก้ไขใหม่ 5 เมษายน 2556]
=> รวบรวม PDF การบรรยายของนายแพทย์เชาวโรจน์ อุบลวิโรจน์ (รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี), นายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, นายแพทย์นำพล (รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา), ดร.ราศรี ลีนะกุล (รพ.สวรรค์ประชารักษ์), นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ และ นายแพทย์ทิฆัมพร จ่างจิต << คลิกDownload >>

=>เปิดรุ่นใหม่เพิ่มเติม สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P ดูรุ่นและกรอกแบบตอบรับ << คลิกที่นี่ >> [9 พฤษภาคม 2556]

- ใบจองห้องพักและแผนที่โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย และโรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี [10 เมษายน 2556]
- ใบจองห้องพักโรงแรมเฟลิกซ์ [30 เมษายน 2556]บันทึกการประชุมเกี่ยวกับ P4P
วันที่ 19 มีนาคม 2556VDO (.asf)เอกสาร (.pdf)
วันที่ 14 มีนาคม 2556VDO (.asf)เอกสาร (.pdf)
วันที่ 13 มีนาคม 2556VDO (youtube) 

** ถ้าโปรแกรม Media Player ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอ (.asf)ได้ ต้องดาวน์โหลด VC-1 Codec ไปติดตั้งก่อนครับ **